RSS RSS print

Katedra matematiky

Oznamy

Kde nás nájdete:

2. poschodie
telefón: 048 446 7233
KM FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
e-mail: fpv.km@umb.sk
Športový deň fakulty 2017

Profil katedry

V komplexnej akreditácii vysokých škôl za obdobie rokov 2002 - 2007 (http://www.akredkom.sk/zapis/444fo/priloha5.pdf, str.40) ako aj pri poslednej akreditácii za roky 2008 - 2013 (http://www.akredkom.sk/zapis/884fo/prku8861.pdf , str. 11)   získalo naše pracovisko vo vednej oblasti Matematika a štatistika  najvyššie možné hodnotenie „A“. Členovia katedry (skupinové foto) sa orientujú na výskum v rôznych ob­las­tiach matematiky (dynamické systémy,  kombinatorika a teória grafov, matematická štatistika, teória fuzzy množín, teória pravdepodobnosti, univerzálna algebra a iné) a v oblasti teórie vyučovania matematiky. Výskum má medziná­rodnú úroveň, vďaka čomu sú naši pracovníci pozývaní na pracovné pobyty a na zahraničné vedecké konferencie, často ako tzv. pozvaní prednášatelia.

Akreditačná komisia v roku 2015 v rámci svojho pilotného projektu identifikovala 37 špičkových vedeckých tímov na slovenských vysokých školách (http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=spickove_timy). Jeden z nich, s názvom Akcie grúp a pologrúp v diskrétnej matematike a dynamických systémoch, je práve na našej Katedre matematiky. Pritom len dva tímy sú na vysokých školách, ktoré nemajú sídlo v Bratislave a Košiciach (UK ich má 19, TUKE 5, STU 4, UPJŠ 3, VŠMU 2, VŠVU 2, TU Zvolen 1, UMB 1). V oblasti výskumu  Matematika a štatistika sú okrem nášho tímu ešte ďalšie tri (dva na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, jeden na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej Univerzity v Košiciach).

V súčasnosti má katedra akreditované dva bakalárske študijné programy (Matematika, Učiteľstvo matematiky – v kombinácii predmetov), dva magisterské študijné programy ( Matematika v analýze dát a vo financiách,  Učiteľstvo matematiky – v kombinácii predmetov) a tri doktorandské študijné programy (Matematická analýza, Pravdepodobnosť a matematická štatistika, Teória vyučovania matematiky). Niektoré dôvody, prečo študovať u nás, nájdete tu.

Vďaka intenzívnej vedeckej spolupráci so zahraničnými matematickými vysokoškolskými pracoviskami a matematickými ústavmi môžu najlepší študenti magisterského a doktorand­ské­ho stupňa štúdia absolvovať časť štúdia v rámci programu Erasmus na Karlovej univerzite v Prahe a na mnohých univerzitách najmä v západnej Európe (Universidad de Murcia (Španielsko), Universität Potsdam (Nemecko), ...).

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v  študijných programoch: Učiteľstvo matematiky (PaedDr.) a Matematika v analýze dát a vo financiách (RNDr.).

V roku 2008 získala katedra aj práva na habilitačné a inauguračné konania v odbore Matematika.

Od roku 1993 katedra vydáva časopis Acta Universitatis M. Belii, Series Mathematics. Stručné referáty o článkoch v ňom uverejnených možno nájsť v referátových časopisoch Math. Reviews a Zentralblatt Math.

Ka­te­dra má dobre vybavenú knižnicu, ktorá sa každoročne rozrastá o mnohé zaujímavé tituly.

Vyučovanie predmetov využívajúcich informačno-komunikačné technológie prebie­ha v počítačových učebniach, do ktorých majú študenti prístup aj mimo vyučovania. Z prostriedkov získaných prostredníctvom medzinárodných projektov sa zakúpil matematický systém MAPLE, štatistický systém SPSS, okrem neho je využívaný program R, programovacie jazyky Java, C a C++, TeX a ďalšie základné programy. Katedra disponuje multimediálnou učebňou, ktorej vybavenie umožňuje aj organizovanie videokonferencií - EVO (Enabling Virtual Organizations).