RSS RSS print

Expozícia počítačov a číslicovej techniky

Expozícia počítačov a číslicovej techniky na Katedre informatiky FPV UMB

Myšlienka zriadiť „múzeum“ dejín predovšetkým slovenskej výpočtovej techniky sa zrodila v hlave profesora Janka Koleničku – zakladateľa dnešnej Katedry informatiky na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Už v roku 1999, pri príležitosti osláv 10. výročia založenia katedry, povedal: „Nastal čas realizovať ... projekt Laboratória číslicovej techniky. V tejto súvislosti ... (zrealizujeme) „Múzeum“ počítačov a číslicovej techniky ...“. Jeho nadšenie a snaha sústrediť čo najviac pôvodných exponátov a ich častí dokumentujúcich nástup výpočtovej techniky na území dnešného Slovenska postupne (a za významnej pomoci ďalších členov katedry a jej priaznivcov) viedli k zoskupeniu asi tisícky budúcich exponátov. Tieto boli dlhé roky roztrúsené a skladované na viacerých miestach v priestoroch katedry a využívali sa len sporadicky – najmä na podporu výučby niektorých technicky zameraných predmetov vyučovaných katedrou v podmienkach FPV UMB. Pri príležitosti konania akcie Extrapolácie 2017, po pozornom skompletovaní a čiastočnom zreštaurovaní a/alebo oživení, boli vybrané exponáty prvýkrát verejne nainštalované a v miestnosti F138 na FPV UMB sprístupnené širokej verejnosti. Odvtedy (dnes už stála) „Expozícia počítačov a číslicovej techniky prezentuje rozhodujúce objaviteľské, vedecké, výskumné, technologické, technické a programátorské udalosti spájané s výpočtovou technikou Slovenska v kontexte so svetovými dejinami.

Expozícia je rozdelená do trinástich tematických celkov, z ktorých každý prezentuje inú kapitolu historického napredovania. Súčasťou každého celku sú infotexty obsahujúce stručné historické zhrnutie a komentujúce dané obdobie, exponáty s autentickými prídavnými zariadeniami viažúcimi  sa k príslušnej vývojovej etape, tiež typická súčiastková základňa, dobovo kompatibilné programové vybavenie, médiá a dokumentácia. Úvodná časť expozície (osem tematických celkov v miestnosti naľavo) dokumentuje nástup jednoduchých počítacích pomôcok, logaritmického pravítka, mechanických kalkulátorov, programovateľných kalkulačiek, prvých osobných výpočtových zariadení. Zovšeobecňuje princípy nastupujúcich počítačov, prezentuje  postupne sa vylepšujúcu číslicovú techniku, zobrazovacie zariadenia, ovládacie zariadenia, výstupné zariadenia, tiež počiatky ich postupnej miniaturizácie. V ďalších častiach expozície (päť tematických celkov v miestnosti napravo) je podrobnejšie prezentovaný vývoj číslicových počítačov z rokov 1942 až 1992. V samostatnom tematickom bloku (prvá vitrína) sú návštevníkovi predstavené najdôležitejšie stavebné prvky a komponenty počítačov prvej až tzv. tretej generácie. S touto problematikou je paralelne prezentované technologické napredovanie súčiastkovej základne a  periférnych a pamäťových komponentov a zariadení. Ďalšou osobitne dokumentovanou v expozícii (druhá a tretia vitrína) je problematika nastupujúcich malých domácich a školských počítačov z rokov 1976 až cca 1979. Ústrednú tému expozície (štvrtá a čiastočne piata vitrína) tvoria osobné počítače a ich komponenty vyrábané a/alebo kompletované Závodmi výpočtovej techniky v Banskej Bystrici. V rámci objektívneho dokumentovania  dejín výpočtovej techniky sú súčasťou expozície (časť piatej vitríny a ďalšie priestory v strede miestnosti F138) aj komponenty od iných svetových výrobcov, tiež oživené zostavy počítačov, tlačiarne, ... iná špeciálna číslicová technika.

 Vstup do expozície je voľný. Návštevu je potrebné vopred dohodnúť. Kontakt: Katedra informatiky, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, telefón: 048 446 7133, mail na sekretariát: katarina.gavaldova(at)umb.sk.

=