RSS RSS print

Implementácia blended learningu do prípravy budúcich učiteľov matematiky a informatiky

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 001UMB-4/2020
Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.
Spoluriešitelia:

Pavol Hanzel, Katarína Sebínová, Alžbeta Michalíková

Zahraničný projekt:nie

Hlavným cieľom projektu je prispievať k zvyšovaniu matematickej a počítačovej gramotnosti budúcich učiteľov matematiky, informatiky a učiteľov na prvom stupni ZŠ v oblasti efektívneho využitia moderných technológií vo vyučovaní prostredníctvom blended learningu, teda kombinácie e-learningovývh kurzov a klasickej formy vyučovania. 

=