RSS RSS print

Rigorózne štúdium

Tézy predmetov rigorózneho konania – učiteľstvo informatiky v kombinácii predmetov

 

Študijný odbor: 7656 učiteľstvo akademických predmetov

Skúška: rigorózna (PaedDr.)

Zostavil: Doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

Schválil: Doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

 

Predmety širšieho základu

 

 

Didaktika informatiky, Malé programovacie jazyky

 • Domáce a svetové osobnosti didaktiky informatiky, ich myšlienky a nadväznosti na iné predmety.
 • Projekty informatizácie školstva a edukačného procesu na Slovensku. Vzťah informatiky a informatizácie.
 • Historický pohľad na vývoj didaktiky vyučovania informatiky, pozitíva a negatíva.
  Úlohy Štátneho pedagogického ústavu v systéme vzdelávania.
 • Definícia Štátneho vzdelávacieho programu a postavenie informatiky v ňom. Časová dotácia pre informatiku v rámci Školského vzdelávacieho programu na jednotlivých stupňoch škôl.
 • Rozdelenie informatiky medzi jednotlivé tematické oblasti.
 • Metódy používané vo vyučovaní informatiky a ich prispôsobenie sa jednotlivým oblastiam informatiky.
 • Maturitné skúšky z informatiky a cieľové požiadavky na maturantov z informatiky. Priebeh maturitnej skúšky.
 • Detské prostredia využiteľné pre vyučovanie základov programovania.
 • Princíp „nízkeho prahu a vysokého stropu“ a „upratovania prázdnej miestnosti“ vo vyučovaní programovania.

 

Odporúčaná literatúra:

 1. BLAHO, A.: Maturita z informatiky. Bratislava, 2009.
 2. BRODENEC, I.: Elektronická podpora k predmetu na <http://brodenec.co.nf>.
 3. HORVÁTHOVÁ, D.: Elektronická podpora k predmetu v prostredí LMS Moodle na <https://lms2.umb.sk/course/index.php?categoryid=36>.
 4. KALAŠ, I.: Didaktika informatiky na ZŠ. Bratislava, 2009.
 5. LOVÁSZOVÁ, G.: Didaktika programovania pre ZŠ 1, 2. Bratislava, 2009.
 6. SALANCI, Ľ.: Didaktika programovania pre SŠ 1, 2. Bratislava, 2009.
 7. SUDOLSKÁ, M.: Aktivizujúce metódy vo výučbe školskej informatiky. Bratislava, 2009.
 8. ŠNAJDER, Ľ.: Metodika výučby tematickej oblasti Informácie okolo nás. Bratislava, 2009.
 9. ŠNAJDER, Ľ.: Tvorba úloh a hodnotenie žiakov v predmete informatika. Bratislava, 2009.
 10. TOMCSANYIOVÁ, M: Riešenie problémov a základy programovania 1, 2. Bratislava, 2009.
 11. Tutoriály k jednotlivým programovacím prostrediam malých programovacích jazykov.
 12. Učebnice informatiky a informatickej výchovy určené pre ZŠ a SŠ.

 

 

Multimédiá

 • Základné pojmy a definícia multimédií,  možnosti využitia multimédií, vlastnosti a metodika tvorby multimediálnych aplikácií.
 • Hardvér a softvér pre multimédiá.
 • Text a hypertext v multimediálnych aplikáciách.
 • Obraz v tvorbe multimédií, vektorová a rastrová grafika, práca s farbami, kompresia obrazu.
 • Zvuk, rozdelenie zvukov, digitalizácia zvuku, MIDI štandard, zvukové formáty, kompresia zvuku, prezentácia zvuku.
 • Počítačová animácia, metodika tvorby animácie, tvorba modelov, techniky animácie.
 • Video, etapy tvorby videa,  nelineárne editovanie, digitalizácia, kompresia a distribúcia videa.
 • Virtuálna realita, stupne VR, hardvér a softvér pre VR, využitie VR.
 • Využitie multimédií v sieťach (internet/intranet), videokonferenčné systémy.

 

Odporúčaná literatúra:

 1. GAMMA, E. a i.: Návrh programů pomocí vzorů. Praha : Grada, 2003. 386 s. ISBN 80-247-0302-5.
 2. HOHPE, G. – WOLF, B.: Enterprise Integration Patterns. [online]. [cit. 2006-01-26]. Dostupné na internete: <http://www.eaipatterns.com/>.
 3. HORVÁTHOVÁ, D.: Tvorba multimediálnych výučbových materiálov pre dištančné vzdelávanie a e-learning. Banská Bystrica : UMB, 2011, ISBN 978-80-557-0182-0.
 4. HORVÁTHOVÁ, D. – VÍTKO, P.: Multimediálne technológie vo vzdelávaní. Banská Bystrica : Akadémia umení, 2008.
 5. HORVÁTHOVÁ, D. a i.: Komplexný pohľad na multimédiá. Banská Bystrica : Koprint, 2001.
 6. HORVÁTHOVÁ, D.: Elektronická podpora k predmetu v prostredí LMS Moodle na <https://lms2.umb.sk/course/index.php?categoryid=34>.
 7. MAGDIN, M., a i.: Projektovanie multimediálnych aplikácií. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. ISBN 978-80-8094-626-5.
 8. VÍTKO, P.: Multimediálne technológie vo vzdelávaní. Banská Bystrica : Akadémia umení, 2008.

 

 

Informačné technológie vo vzdelávaní

 • Digitálna gramotnosť, moderné technológie školy (interaktívna tabuľa, hlasovacie zariadenie), moderné formy vzdelávania (e-learning a pod.).
 • Počítač vo vzdelávacom procese: prezentácia poznatkov, výber informácií, zadávanie a hodnotenie úloh, testovanie prostredníctvom počítača.
 • Typy vzdelávacích programov, použitie v rôznych pedagogických situáciách, využitie multimédií a virtuálnej reality.
 • Ergonómia. Podpora vzdelávania hendikepovaných.
 • Štruktúra úplného výučbového programu, postup vývoja, programové prostriedky pre tvorbu vzdelávacích programov. Scenár a dokumentácia vzdelávacieho programu.

 

Odporúčaná literatúra:

 1. HORVÁTHOVÁ, D.: Tvorba multimediálnych výučbových materiálov pre dištančné vzdelávanie a e-learning. Banská Bystrica : UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0182-0.
 2. HORVÁTHOVÁ, D. – VÍTKO, P.: Multimediálne technológie vo vzdelávaní. Banská Bystrica : Akadémia umení, 2008.
 3. HUBA, M. – PIŠÚTOVÁ-GERBER, K.: Základy e-vzdelávania. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. 112 s. ISBN 978-80-89316-00-7.
 4. KHAN, B. H.: E-learning : Osem dimenzií otvoreného, flexibilného a distribuovaného e-learningového prostredia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 150 s. ISBN 80-8069-677-2.

 

 

Povinne voliteľné predmety

 

Informačné systémy

 • Opis/objasnenie obsahu pojmu/skratky ERP systém. Uvedenie príkladov riešení ERP systémov zo svojho okolia/webu.
 • Definovanie obsahu pojmu/skratky MIS, uvedenie príkladov použitia MIS. Definovanie manažmentu znalostí. Vysvetlenie obsahu pojmu/skratky GIS. Uvedenie vlastností, použitie, dôvody zavádzania GIS.
 • Priblíženie a vysvetlenie obsah pojmu dolovanie dát. Objasnenie pojmu datawarehouse. Vyjadrenie vzťahu medzi reportingom, OLAP a dolovaním dát. Upozornenie na ich výhody a nevýhody.
 • Pojednanie o úspešnosti informačných systémov. Uvedenie podrobností k tejto téme.
 • Uvedenie niektorých známych architektúr/modelov/metodík (SSADM, UML, ...). Uvedenie dôvodov ich použitia/používania.

 

Odporúčaná literatúra:

 1. BIELIKOVÁ, M.: Softvérové inžinierstvo: Princípy a manažment. Bratislava : STU, 2000.
 2. GAMMA, E. – HELM, R. – JOHNSON, R. – VLISSIDES, J.: Návrh programů pomocí vzorů. Praha : Grada, 2003. 386s. ISBN 80-247-0302-5.
 3. Internetové zdroje a firemná dokumentácia podľa aktuálnych potrieb.
 4. JALOTE, P.: An Integrated approach to Software engineering. 3rd Edition. Springer Verlag, 2005.
 5. KRAVAL, I.: Skripta objektových technologií. (e-publikace). Vydal Ilja Kraval - Object Consulting, www.object.cz, 2002.
 6. PALETA, P.: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi. Praha : Computer Press, 2003.
 7. PRESSMAN, R. S.: Software Engineering : A Practicioner's approach. 6th Edition. McGraw Hill, 2005.
 8. RICHTA, K. – SOCHOR, J.: Softwarové inženýrství I. Praha : FE ČVUT, 1998.
 9. SVÍTEK M.: Víc než součet částí. Academia, 2013.
 10. SOMMERVILLE, I.: Software Engineering. Addison-Wesley Publ. Company, 7th Edition, 2005.
 11. TRAJTEĽ, Ľ.: Úvod do programovania. (striptá pre VŠ). Banská Bystrica : FPV UMB, 2002. 65 s.

 

Informačná bezpečnosť

 • História kryptografie (hebrejské šifry, ATBASH, skytalé, ... Enigma). Súčasný stav (stručne) v šifrovaní. Aktuálne používané šifry, ich výhody a nevýhody.
 • Pojem informačná bezpečnosť. Otázky nevyhnutnosti ochrany údajov a informácií, prejavy škôd, činitele vplývajúce na informačnú bezpečnosť.
 • Malware (klasické počítačové vírusy, červíky, trójske kone, dialery, spyware, adware, hoax, ale aj spam, ...) a čo najpodrobnejšie a najkomplexnejšie objasnenie tejto problematiku. Formulovanie odporúčaní a rád o tom, ako sa nestať distribútorom malware.
 • Problematika prevádzkovej bezpečnosti. Prevádzkové procedúry, plánovanie kapacít zdrojov systému, zásady ochrany proti malware, procesy zálohovania a archivácie, aktivity správy sietí, bezpečná práca s médiami.
 • Informačná bezpečnosť v počítačových sieťach. Autentifikácia komunikačných entít. Autentifikácia dátového zdroja. Autentifikácia spojenia. Riadenie prístupu. Zaistenie dôveryhodnosti. Zaistenie integrity. Hrozby na sieti, motívy útočníkov.

 

Odporúčaná literatúra:

 1. BELL, D. E. – LaPADULA, L. J.: Secure computer system : Unified exposition and multics interpretation. Technical Report MTR-2997. Bedford Massachusetts, USA : Mitre Corp., 1976.
 2. BIBA, K. J.: Integrity Considerations for Secure Computer Systems. The Mitre Corporation, 1977.
 3. BUCHMANN, J.: Einfuehrung in die Kryptographie. Springer, 1999.
 4. DOSTÁLEK, L. a i.: Velký průvodce protokoly TCP/IP : Bezpečnost. Praha : Computer Press. ISBN 80-7226-849-X.
 5. GROŠEK, O. – PORUBSKÝ, Š.: Šifrovanie : Algoritmy, metódy, prax. Praha : Grada, 1992.
 6. HURAJ, L.: Nebojme sa šifrovania. Bratislava : MPC BA, 2002. ISBN 80-8052-160-3.
 7. SASINEK, M.: Úvod do kryptológie I. (rec. Trajteľ, Ľ). Banská Bystrica : Bratia Sabovci, 2008. ISBN: 978-80-8083-367-1.
 8. SCHNEIDER, B.: Applied Cryptography. Published by John Willey & Sons, 1996. 
 9. SZOR, P.: The Art of Computer : Virus Research and Defense. Symantec, 2005.

 

Databázové systémy

 • Koncepcia relačnej databázy. Relácia, primárne a cudzie kľúče, indexy. Normálne formy databáz.
 • Relačná algebra. Operácie relačnej algebry: zjednotenie, prienik, rozdiel, projekcia, premenovanie, selekcia, spájanie (join). Tranzitívny uzáver relácie.
 • Jazyk SQL ako implementácia relačnej algebry. DDL, DML a dopyty. Trojhodnotová logika. Rozdiely medzi relačnou algebrou a SQL.
 • Použitie relačných databáz. OLTP prostredia vs.  OLAP prostredia. . Thinclient a thickclient aplikácie. Transakcie.
 • Relačná databáza ako jedna z alternatív organizácie dát. Výhody a nevýhody oproti textovým, binárnym súborom, Excel a Access súborom, distribuovaným databázam, objektovým databázam, NoSql databázam.

 

Odporúčaná literatúra:

 1. BEGG, C.– HOLOWCZAK, R. – CONOLLY, T.: Mistrovství – Databáze. Brno : Computer Press, 2009. 584 s. ISBN 978-80-251-2328-7.
 2. HVORECKÝ, J.: Databázové technológie. 2. rozš. vyd. Košice : Equilibria, 2013. 330 s. ISBN 978-80-8143-082-4. 
 3. HVORECKÝ, J.: Databázové technológie (podporný učebný materiál). 2. vyd. Košice : Equilibria, 2013. 98 s. ISBN 978-80-8143-084-8. 
 4. Internetové zdroje týkajúce sa manuálov k databázovým produktom a elektronické knihy zaoberajúce sa databázovými systémami a SQL.
 5. JACKOVÁ, J.: Databázové systémy 1 [online]. Aktualizované každý týždeň [cit. 2014-01-31]. Dostupné na internete: <https://lms2.umb.sk/course/view.php?id=1054>.
 6. JACKOVÁ, J.: Databázové systémy 2. [online]. Aktualizované každý týždeň [cit. 2014-03-21]. Dostupné na internete: <https://lms2.umb.sk/enrol/index.php?id=1172>.
 7. KULTÁN, J.: Databázové systémy : vybrané kapitoly. (učebnica pre denných a externých študentov netechnických vysokých škôl). Bratislava : EKONÓM, 2012. 126 s. ISBN: 978-80-225-3350-8.
 8. MATIAŠKO, K. – VAJSOVÁ, M. – ZÁBOVSKÝ, M. – CHOCHLÍK, M.: Databázové systémy a technológie. Bratislava : STU, 2009. 693 s. ISBN 978-80-227-3035-8. 
 9. OPPEL, A.: Databáze bez předchozích znalostí. Brno : Computer Press, 2006. 319 s. ISBN 80-251-1199-7.
 10. OPPEL, A.: SQL bez předchozích znalostí. Brno : Computer Press, 2008. 240 s. ISBN 978-80-251-1707-1.
 11. ORAVEC, M.: Malé veľké databázy. Seriál z časopisu PC Revue, ročník 2000–2002. Dostupné na internete: <http://www.cevaro.sk/>.
 12. SPIŠÁKOVÁ, M.: Databázový systém MS ACCESS pre stredné odborné školy. (Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako učebnicu pre všetky štúdijné odbory stredných odborných škôl.) Bratislava : SPN - Mladé letá, 2008. 64 s. ISBN 978-80-10-01337-1.

 

Webové technológie

 • Základné princípy pri využívaní internetových technológií.
 • Vysvetlenie pojmov klient/server, TCP/IP, server a port služby.
 • Základné služby internetu.
 • Definovanie jednotlivých služieb interaktívnej a neinteraktívnejkomunikácie, bezpečnosť jednotlivých služieb.
 • WEB 2.0.
 • Vysvetlenie pojmov syntax a sémantika, pojmový mrak a ďalších služieb spojených s danou oblasťou.

 

Odporúčaná literatúra:

 1. BRODENEC, I.: Elektronická podpora k predmetu na <http://brodenec.co.nf>.
 2. CEDERHOLM, D.: Flexibilní webdesign. Computer Press, 2006.
 3. Dostupné na internete: <http://www.w3schools.com>.
 4. HRUŠECKÝ, R. – WAGNER, M.: Internet: princípy a tvorba webu 1, Bratislava, 978-80-8118-035-4
 5. HURAJ, L. a kol.: Internet, WWW, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 80-8055-505-2
 6. STAUFFER T.: Tvorba webových stránek pro úplné začátečníky. SoftPress, 2003.

 

=