RSS RSS print

Aplikovaná informatika Mgr.

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia

Základnou podmienkou na prijatie na štúdium v druhom stupni je, aby mal uchádzač ukončené vysokoškolské bakalárske štúdium v študijnom programe v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore ako je ten, na ktorý sa hlási. 

1. V prípade, ak počet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný počet, môžu byť prihlásení uchádzači, na základe návrhu garanta študijného programu, prijatí bez prijímacích skúšok . Ako už bolo uvedené vyššie, základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie vysokoškolského bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore ako je ten, na ktorý sa hlásia.

2. V prípade, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program výrazne presiahne plánované kapacitné možnosti fakulty, budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov). Úspešný uchádzač musí riešením písomného testu dosiahnuť minimálnu úroveň úspešnosti 50 % (v prípade učiteľských ŠP v kombinácii predmetov je úspešnosť vzťahovaná na test za každý aprobačný predmet).

Poznámka: V ostatných akademických rokoch boli uchádzači prijímaní na štúdium v druhom stupni bez písomných prijímacích skúšok, len na základe preukázania splnenia základných podmienok pre prijatie na štúdium.

=