RSS RSS print

Aplikovaná informatika Bc.

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia

1. Na študijné programy FPV UMB môžu byť prihlásení uchádzači, na základe návrhu garanta študijného programu, prijatí bez prijímacích skúšok v prípade, ak počet prihlásených na študijný program výrazne nepresiahne plánovaný počet. Základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie strednej školy vykonaním maturitnej skúšky.

2. V prípade, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program výrazne presiahne plánované kapacitné možnosti fakulty, budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov). Úspešný uchádzač musí riešením písomného testu dosiahnuť minimálnu úroveň úspešnosti 50 % (v prípade učiteľských ŠP v kombinácii predmetov je úspešnosť vzťahovaná na test za každý aprobačný predmet).

Poznámka: V ostatných akademických rokoch bola písomná prijímacia skúška realizovaná len v prípade študijného programu FORENZNÁ A KRIMINALISTICKÁ CHÉMIA. Na ostatné študijné programy boli uchádzači prijímaní bez písomných prijímacích skúšok len na základe preukázania splnenia základných podmienok pre prijatie na štúdium.

=