RSS RSS print

Informácie o možnostiach štúdia na katedre

Fakulta prírodných vied UMB má prostredníctvom svojej Katedra informatiky priznané práva udelovať udeľovať titul „bakalár“ (Bc.) a akademický titul „magister“ (Mgr.) absolventom dennej formy štúdia a externej formy štúdia v študijnom programe Aplikovaná informatika a aj absolventom dennej formy štúdia v študijnom programe Učiteľstvo informatiky v kombináciách, ktoré sú zriadené podľa zákonných predpisov a uskutočňované na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Katedra informatiky má priznané právo udeľovať akademický titul „doktor pedagogiky“ (PaedDr.) a akademický titul „doktor prírodných vied“ (RNDr.) absolventom študijných programov, ktorí získali titul „magister“, po vykonaní rigoróznej skúšky, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore.

Študijné odbory (Študijné odbory sú akreditované) 

Učiteľské denné štúdium

  • Učiteľstvo informatiky v kombinácii - 1. stupeň (Bc.)
  • Učiteľstvo informatiky v kombinácii - 2. stupeň (Mgr.)

V nasledujúcom akademickom roku otvára fakulta nasledujúce kombinácie:

informatika - biológia
informatika - chémia
informatika - fyzika
informatika - geografia
informatika - matematika
informatika - technická výchova
informatika - anglický jazyk a literatúra
informatika - slovenský jazyk a literatúra
informatika - filozofia
informatika - história
informatika - psychológia
informatika - technika
informatika - telesná výchova

Neučiteľské denné štúdium

  • Aplikovaná informatika - 1. stupeň (Bc.)
  • Aplikovaná informatika - 2. stupeň (Mgr.)

Neučiteľské externé štúdium

  • Aplikovaná informatika - 1. stupeň (Bc.)
  • Aplikovaná informatika - 2. stupeň (Mgr.)

Univerzita tretieho veku

  • Informačné a komunikačné technológie (trojročné štúdium)

Šikovnejší študenti sa môžu uchádzať aj o získanie titulu PaedDr. (doktor pedagogiky) alebo RNDr. (doktor prírodných vied).

=