RSS RSS print

Aké predmety budeš študovať?

Aplikovaná informatika - Bc. stupeň

Povinné predmety

 1. ročník - zimný semester  1. ročník - letný semester
 Matematika pre informatikov 1  Matematika pre informatikov 2
 Algoritmy a štruktúry údajov 1  Diskrétna matematika
 Úvod k informatike  Programovanie 1
 Základy podnikania  Webové technológie 1
 Assembler  Odborná angličtina
 Špeciálny jazykový seminár AJ  Semestrálny projekt 1
   
 2. ročník - zimný semester  2. ročník - letný semester
 Programovanie 2  Operačné systémy 1
 Algoritmy a štruktúry údajov 2  Teoretické základy informatiky
 Databázové systémy 1  Programovanie 3
 Semestrálny projekt 2  Počítačová gra
   
 3. ročník - zimný semester 3. ročník - letný semester
 Operačné systémy 2  Počítačové systémy 2
 Počítačové siete 1  Softvérové systémy
 Bakalársky projekt  Štátna skúška

 

 

 

 

 

 

 

 

Učiteľstvo informatiky v kombinácii - Bc. stupeň

Povinné predmety

 1. ročník - zimný semester  1. ročník - letný semester
 Algoritmy a štruktúry údajov 1  Programovanie 1
 Úvod k informatike  Diskrétna matematika
 2. ročník - zimný semester  2. ročník - letný semester
 Programovanie 2  Počítačové systémy 1
 Algoritmy a štruktúry údajov 2  Operačné systémy 1
 Databázové systémy 1  Počítačová grafika 1
 3. ročník - zimný semester 3. ročník - letný semester
 Operačné systémy 2  Počítačové systémy 2
 Počítačové siete 1  Softvérové systémy
POVINNE VOLITELNÉ PREDMETY

POVINNÉ PREDMETY SPOLOČNÉHO ZÁKLADU

 Matematika pre informatikov 1  Všeobecná a vývinová psychológia
 Informačné technológie

 Filozofické, sociálne a pedagogické východiská edukácie

 Matematika pre informatikov 2  Psychologické a sociálne aspekty učenia
 Webové technológie 1  Všeobecná didaktika
 Odborná angličtina  
 Štatistické spracovanie údajov

 POVINNE VOLITELNÉ PREDMETY SPOLOČNÉHO

 ZÁKLADU

 Programovanie 3  Psychológia osobnosti
 Formálne jazyky a automaty  Analytické čítanie a písanie
 Gridové a cloudové technológie

 Teória výchovy a pedagogická diagnostika

 Tvorba záverečnej práce  Informatika pre učiteľov
 Tvorba aplikácií v Matlabe  Pedagogika voľného času
 Numerická matematika  Psychológia zdravia
   Filozofia edukácie
   Digitálne technológie v škole
=