RSS RSS print

ERASMUS+

Každoročne robí Univerzita Mateja Bela výber študentov, ktorí sa zúčastnia študentských mobilít v rámci programu ERASMUS. V priebehu januára sa uskutočňuje na katedre informatiky predvýber študentov na nasledujúci akademický rok.

 Aké máte možnosti štúdia?

 • University of Applied Sciences v Oulu (Fínsko)
 • Ostravská univerzita v Ostrave, (Česká Republika)
 • Slaska Wyzsza Szkola Informatyczno - Medyczna  v Chorzówe (Poľsko)
 • Liepaja University v Liepaji (Lotyšsko)
 • Corvinus University v Budapešti (Maďarsko)
 • University of Zagreb (Chorvátsko)
 • a ďalšie (podľa zoznamu)

 Aké sú kritériá výberu?

 • študent sa môže zúčastniť mobility v rámci projektu ERASMUS+ aj viackrát (spolu 10 mesiacov, napr. v každom stupni štúdia po 5 mesiacov)
 • študent musí byť občanom SR, alebo mať v krajine trvalé bydlisko,
 • študent musí ovládať anglický jazyk (nie sú potrebné žiadne certifikáty),
 • prospech, adaptabilita a flexibilita študenta,
 • zapájanie sa do vedecko-výskumnej práce na katedre a aktivita študenta v rámci vyučovania,
  • pomoc študenta pri organizovaní mobilít študentov zo zahraničia.
  • účasť študenta v akademickom senáte, resp. študentskom parlamente FPV UMB,
  • ďalšie aktivity

 Čo musíte urobiť?

 • doručiť (cez podateľňu) v stanovenom a na nástenke Erasmus zverejnenom termíne (zvyčajne koncom januára, resp. vo februári) Dane Horváthovej (126b) vašu prihlášku a váš životopis s motivačným listom napísaný v anglickom jazyku,
 • v liste uviesť svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, študijný odbor, opísať prečo chcete vycestovať na študijný pobyt, aké aktivity vykonávate pre katedru informatiky a ako chcete získané poznatky využiť vo vašom štúdiu a pomocnej výskumnej práci na katedre.

 Ďalšie informácie:

 

=