RSS RSS print

Konferencia "DidInfo"

elektronický zborník
ISSN 2454-051X - on-line verzia

Vydavateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Fakulta prírodných vied
Adresa redakcie: Katedra informatiky
  Fakulta prírodných vied UMB
  Tajovského 40
  974 01  Banská Bystrica
  Slovakia
Kontakt: Ing. Dana Horváthová, PhD.   dana.horvathova@umb.sk
  PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.      patrik.vositnar@umb.sk

 

didinfo logo