RSS RSS print

Publikácie

Publikácie členov Katedry geografie a geológie

Klaučo, M. - Weis, K. - Gregorová, B. - Anstead, L. 2014. Geografické informačné systémy 1

Publikácia prináša teoretickú bázu informácií o základných princípoch práce s GIS, základnú terminológiu, prehľad hardvérových a softvérových požiadaviek a kartografických princípov práce v GIS. Teoretická báza informácií je východiskom k úspešnému zvládnutiu práce s GIS softvérovými produktmi.

Klaučo, M. - Weis, K. - Gregorová, B. - Anstead, L. 2014. Geografické informačné systémy 2

Vysokoškolská učebnica približuje obsluhu ArcGIS Desktop ako GIS systému. Uvádza rozsah funkcionality viazaný na licenčný typ Advanced, ktorým je možné profesionálne vytvárať, editovať, spracovať a vizualizovať geogr. informácie pomocou využívania profesion. nástrojov.

Klaučo, M. - Weis, K. - Gregorová, B. - Anstead, L. 2014.

Geografické informačné systémy 3

Vysokoškolskáučebnica predstavuje návod ako samostatne pracovať s digitálnym modelom terénu (DTM), aby šudent  dokázal odvodiť morfometrické parametre reliéfu, vytvoriť 3D model, vyhotoviť analýzu zmien krajinnej pokrývky, a následne previesť zručnosti do ďalších oblastí, v ktorých sa GIS využívajú.

Urban, P. a kol. 2010.

Zlatá kniha Hontu

V duchu odkazu priekopníka poznávania i propagácie Hontu, Andreja Kmeťa, približujú autori tento malebný región na pomedzí južného Slovenska a severného Maďarska. Publikácia aj keď nebola koncipovaná ako odborná monografia, komplexne, systematicky a vyčerpávajúco zachytáva danú problematiku, ale i prináša pestrú paletu informácií.

Hronček, P. - Rybár, P. - Weis, K. 2010.

Kapitoly z antropogénnej geomorfológie (Výskum montánnych tvarov reliéfu)

Skriptá predstavujú študentom problematiku antropog. geomorfol. ako vedy, s dôrazom na montánnu geomorfológiu, klasif. a rozdelenie antropog. geomorfológie, prehľad jednotlivých foriem montánneho reliéfu a možnosti využitia moderných počítačových metód pri ich výskume.

Hvizdák, L. - Hronček, P. - Weis, K. 2010. Využitie historickým máp a pohľadníc v montánnom turizme

Skriptá predstavujú študentom možnosti využitia historických veľkomierkových máp  a starých pohľadníc pri mapovaní, výskume, morfografickej analýze povrchových reliktov po ťažbe nerastných surovín a využití týchto výsledkov v montánnom turizme.

Weis, K. - Kubinský, D. - Fuska, J. - Petrovič, F. 2017.

Analýza zmeny akumulačnej kapacity vybraných umelých vodných nádrží Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému

Vedecká monografia sumarizujúca výsledky niekoľkoročného výskumu zachovaných aj zaniknutých umelých vodných nádrží (tajchov) unikátneho historického vodohospodárskeho systému.

 

Masný, M. 2018. Poľnohospodárska krajina v severnej časti Biosférickej rezervácie Poľana

 

 

Balážovič, Ľ. 2015. Spracovanie a analýzy geopriestorových údajov

Učebný text je členený do troch častí – prvá je zameraná na
základné spracovanie geopriestorových údajov formy priestorovej abstrakcie a návrh údajového modelu. Druhá čast’ sa venuje priestorovým analýzam. Tretiu čast’ tvoria komplexné príklady doplnené náčrtom metodiky ich riešenia. Učebný materiál vznikol v rámci projektu „Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. stor.“ v súlade s Operačným programom Vzdelávanie.

 

Balážovičová, L. 2015. Základy meteorológie a klimatológie pre geografov

Učebný text je potrebné chápať ako stručný úvod do meteorológie a klimatológie. Je členený do siedmich hlavných kapitol. Kapitoly sú stavané tak, aby popri teórii prinášali aj množstvo aktuálnych príkladov z praxe a rôznych
zaujímavostí. Učebný materiál vznikol v rámci projektu „Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania
v 21. stor.“ v súlade s Operačným programom Vzdelávanie.

Ferenc, Š. 2015. Geotermálna energia a jej využitie

Gregorová, B. - Neradný, M. - Klaučo, M. - Masný, M. - Balková, N. 2015. Cestovný ruch a regionálny rozvoj

Škodová, M. - Urban, P. 2015. Národný systém ochrany prírody a krajiny na Slovensku

Urban, P. - Škodová, M. - Mezei, A. - Saxa, A. - Švajda, J. 2015.
Prípadové štúdie z ochrany prírody a krajiny a starostlivosti o prírodné zdroje

Vedúci autorského kolektívu:
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Kolektí v autorov:
Dzúrová, M. - Ferenc, Š. - Gregorová, B. - Jakubík, J. - Medveďová, A. - Likavský, P. - Michal, P. - Polčák, N. - Pouš, R. - Slobodníková, O. - Spišiak, J. - Škodová, M. - Majer, Z. 2013. Regionálna geografia Horného Pohronia

 

 Pouš, R. 2013. Základy geografie mesta

Šimonová, V. 2019. Základy štruktúrnej geológie (multimediálna učebnica).

 

Žoncová, M. 2019. Transformácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989

 

Škodová, M. - Pouš, R., Gregorová, B. - Ferenc, Š. - Balážovičová, L. - Gajdoš, A. - Žoncová, M. - Michal, P. - Jakubík, J.

Horné Pohronie - geografia regiónu

   

 

 

 

Vyhľadávanie v publikáciách
Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989

Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989 (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Michaela Žoncová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1521-6Stiahnuť publikáciu:

Krajina je dynamický systém, ktorý sa mení v čase a priestore. Predkladaná štúdia sa zameriava na zhodnotenie zmien vo vidieckej krajine mikroregiónu Termál, ktoré nastali pod vplyvom tranzitívnej ekonomiky, t.j. po roku 1989 až po ...

Geografia regiónov Európy. Južná Európa

Geografia regiónov Európy. Južná Európa (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Alfonz Gajdoš, Tibor Madleňák
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1796-8Stiahnuť publikáciu:

Vysokoškolská učebnica Geografia regiónov Európy – Južná Európa, je prvá z plánovanej série šiestich častí charakterizujúcich jednotlivé európske regióny (južná, juhovýchodná, východná, stredná, severná a západná). ...

Geografia Slovenska 1

Geografia Slovenska 1 (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Pavol Michal, Peter Barto
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0462-3

V učebných textoch ide autorom o komplexné priblíženie krajinného (geografického) systému Slovenska s jeho prírodnými (fyzickogeografickými) ale aj humánnogeografickými zložkami vo vzájomných súvislotiach.

Horné Pohronie - geografia miestneho regiónu v školskej praxi

Horné Pohronie - geografia miestneho regiónu v školskej praxi (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Martina Škodová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2021ISBN:978-80-557-1899-6Stiahnuť publikáciu:

Publikácia predstavuje odborné i metodické východiská školskej geografie miestneho regiónu, ktoré rešpektujú aktuálne potreby v oblasti rozvoja poznávania a premýšľania nad vybranými geografickými objektami, javmi a vzťahmi v ...

Chránené územia Slovenska

Chránené územia Slovenska (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Škodová Martina, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0138-7

Cieľom publikácie je podať základné informácie o vývoji a spôsobe realizácie územnej ochrany na Slovensku a v zahraničí a priblížiť prírodné zaujímavosti a hodnoty chránených území na Slovensku.

Pedológia (vo svetle novších poznatkov)

Pedológia (vo svetle novších poznatkov) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jozef Kobza
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0622-1
Kúpiť teraz za 10,10 €

Publikácia sa venuje najnovším poznatkom výskumu a hodnotenia pôd, ich konkrétnym ohrozeniam a možným degradačným procesom, ako aj spôsobom ochrany pôd.

Regionálna geografia Európy

Regionálna geografia Európy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Alfonz Gajdoš a kol.
Vydavateľstvo:VEDA, Vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2013ISBN:978-80-224-1304-6

Vysokoškolská učebnica regionálnej geografie Európy poskytuje študentom všetkých odborov geografie a príbuzných vedných odborov relevantné informácie, týkajúce sa každého administratívneho útvaru v rámci jednotlivých oblastí ...

Regionálna geografia Kanady

Regionálna geografia Kanady (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Slobodníková Oľga, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0152-3

Vysokoškolská učebnica sa zameriava na geografické, historické, politické, ekonomické, kultúrne a spoločenské fakty o Kanade.

Rudné suroviny Slovenska

Rudné suroviny Slovenska (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Štefan Ferenc
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0445-6

Cieľom skrípt je oboznámiť študentov s najznámejšími ložiskami rudných surovín na Slovensku a priblížiť ich stavbu a vznik.

Všeobecná geológia, mineralógia a petrológia

Všeobecná geológia, mineralógia a petrológia (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Roberta Prokešová, Ján Spišiak
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:9788055700786
Kúpiť teraz za 11,80 €

Základom predkladaných vysokoškolských učebných textov sú skriptá Základy všeobecnej geológie doplnené o nové údaje a o učivo z mineralógie a petrológie, aby mohli slúžiť ako komplexné učebné texty pre negeologické kombinácie ...

Základy biogeografie a ekológie

Základy biogeografie a ekológie (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Valerián Franc, Radovan Malina, Martina Škodová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0891-1

Cieľom vysokoškolskej učebnice Základy biogeografie a ekológie je poskytnúť orientáciu v množstve rôznorodých, v publikovaných prácach roztratených poznatkov o rozšírení rastlín a živočíchov na Zemi, ako i v ekologických ...

Základy geografie mesta

Základy geografie mesta (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Richard Pouš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0626-9

Vysokoškolská učebnica z odboru urbánnej geografie charakterizuje mesto ako časť krajinnej sféry z priestorového a systémového uhla pohľadu. Obsahuje prehľad vývoja geografie mesta, bádateľských prístupov a odbornej literatúry. ...