RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Petrologicko-geochronologický záznam riftogenézy a kôrovo-plášťovej recyklácie v orogénnej prizme Západných Karpát

Číslo projektu:APVV-19-0065 Doba riešenia projektu:1. Júl 2020 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

European Values in Education

Číslo projektu:KA201-BA81A6E1 Doba riešenia projektu:1. September 2019 - 31. August 2022
Vedúci projektu FPV:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska a predikcia jej ďalšieho vývoja

Číslo projektu:APVV-18-0185 Doba riešenia projektu:1. Júl 2019 - 30. Jún 2022
Vedúci projektu FPV:RNDr. Matej Masný, PhD.

Projekt "Letná banská univerzita" - ako nástroj na podporu vzdelávania prírodovedne orientovaných predmetov a podporu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a SŠ

Číslo projektu:KEGA 041UMB-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:RNDr. Karol Weis, PhD.

Geografia Afriky, premeny a perspektívy: metódy výučby a učebnica

Číslo projektu:KEGA 039UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Interatívne digitálne učebnice predmetu Geografia pre základné školy

Číslo projektu:KEGA 015UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

Rodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný horninový typ

Číslo projektu:VEGA 1/0237/18 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Interaktívna elektronická učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia

Číslo projektu:KEGA 002UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:RNDr. Martina Škodová, PhD.

Modely interakcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, východných Álp a severného Turecka, korelácia P-T-X-t parametrov

Číslo projektu:APVV-15-0050 Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

CAD pre Krajinné inžinierstvo

Číslo projektu:KEGA 007SPU-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:RNDr. Karol Weis, PhD.

Multimediálna učebnica zo základov štruktúrnej geológie

Číslo projektu:KEGA 055UMB-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Geochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch

Číslo projektu:VEGA 1/0650/15 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Nová syntéza vývoja reliéfu Západných Karpát – príprava databázy pre testovanie kľúčových hypotéz

Číslo projektu:APVV-0625-11 Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:RNDr. Roberta Prokešová, PhD.

Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v orogénnej prizme (Západné Karpaty, Východný okraj Álp)

Číslo projektu:APVV-0081-10 Doba riešenia projektu:1. Júl 2011 - 31. Október 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Aplikovaná geológia - nový študijný program II.stupňa vysokoškolského štúdia

Číslo projektu:KEGA 011UMB-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal (IPPA)

Číslo projektu:7 RP + APVV-0081-10 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 1. Január 2013
Vedúci projektu FPV:Ing. Peter Mihók, PhD.

Regionálna výchova v geografickej edukácii regiónu horného Pohronia

Číslo projektu:KEGA 018UMB-4/201 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 1. Január 2013
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.

GIS priestorová analýza zón cestovného ruchu a chránených území

Číslo projektu:APVV SK-SRB-0004-09 Doba riešenia projektu:1. Marec 2010 - 31. December 2011
Vedúci projektu FPV:RNDr. Michal Klaučo, PhD.

Dynamika svahových procesov – syntéza geologických, geomorfologických a hydrologických aspektov

Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Január 2010 - 1. Január 2011
Vedúci projektu FPV:RNDr. Roberta Prokešová, PhD.

European Values Education, LLP Comenius

Číslo projektu:503068-LLP-1-NL-Comenius-CMP Doba riešenia projektu:1. Január 2009 - 1. Január 2011
Vedúci projektu FPV:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

www.atlasofeuropeanvalues.eu – medzinárodný projekt