RSS RSS print

Informácie o podmienkach prijatia na štúdium

Za každú prihlášku na štúdium jedného študijného programu 35 €
v prípade zaslania aj elektronickej prihlášky na štúdium jedného študijného programu 32 €

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000095590/8180
Variabilný symbol: 10500203
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: Študenti SR – rodné číslo, zahraniční študenti – dátum narodenia

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.

=