RSS RSS print

Informácie o otváraných štúdijných programoch

Učiteľstvo akademických predmetov v študijných programoch (Bc.)

FakultaŠtudijný programForma štúdiaDĺžka štúdiaPlán prijatia
FPV geografia-matematika D 3 10
FPV geografia-história D 3 15
FPV geografia-anglický jazyk a literatúra D 3 5
FPV geografia-nemecký jazyk a literatúra D 3 5
FPV geografia-francúzsky jazyk a literatúra D 3 5
FPV biológia-geografia D 3 15
FPV fyzika-geografia D 3 10
FPV chémia-geografia D 3 10
FPV informatika-geografia D 3 10
FHV telesná výchova-geografia D 3 15

Neučiteľské študijné programy (Bc.)

FakultaŠtudijný programForma štúdiaDĺžka štúdiaPlán prijatia
FPV geografia D 3 50
FPV aplikovaná geológia D 3 30
FPV geopotenciál regiónov D 3  

Učiteľstvo akademických predmetov v študijných programoch (Mgr.)

FakultaŠtudijný programForma štúdiaDĺžka štúdiaPlán prijatia
FPV geografia-matematika D 2 5
FPV geografia-história D 2 15
FPV biológia-geografia D 2 20
FPV fyzika-geografia D 2 5
FPV chémia-geografia D 2 5
FPV informatika-geografia D 2 5
FHV telesná výchova-geografia D 2 15

Neučiteľské študijné programy (Mgr.)

FakultaŠtudijný programForma štúdiaDĺžka štúdiaPlán prijatia
FPV geografia a rozvoj regiónov D 2 20
FPV aplikovaná geológia D 2 20
=