RSS RSS print

ŠP Učiteľstvo geografie a ŠP Geografia

Mimimálne kritériá na práce riešené na Katedre geografie a geológie v študijných programoch Geografia a Učiteľstvo geografie:

 1. Práca musí obsahovať aj kartografické výstupy (mapy). Kartografické výstupy je potrebné vytvoriť v GIS
  • zdôvodnenie - podľa článku 3 z [2] sa záverečnou prácou “overujú vedomosti a skúsenosti ktoré študent získal počas štúdia a jeho spôsobilosť používať ich pri riešení úloh a situácii z príslušného študijného odboru”.   Mapa je základné grafické vyjadrenie geografickej reality a akúkoľvek geografickú súvislosť alebo jav je možné a potrebné vyjadriť práve prostredníctvom máp. Predmet Kartografia a topografia a predmet GIS 1, GIS 2 (len odbory Geografia,Geografia aregionálny rozvoja odbor Geografia a krajinná ekológia) zabezpečujú študentovi dostatok teoretickej a praktickej prípravy na získanie zručností potrebných na tvorbu vlastných mapových výstupov, preto ich absencia bude interpretovaná ako nezvládnutie “praktického využitia poznatkov” nadobudnutých počas štúdia.
 2. Témy študentov musia byť previazané s odborom, ktorý študujú
  • v prípade budúcich učiteľov je potrebné, aby téma práce bola previazaná s problematikou didaktiky geografie a využiteľná v školskej praxi;
  • v prípade odboru Regionálny rozvoj práca rieši problémy v oblasti geografie s výstupmi použiteľnými v oblasti regionálneho rozvoja.
 3. Minimálny počet použitých zdrojov je 15  pre bakalársku prácu, 20 pre diplomovú prácu
  • cieľom bakalárskej práce je okrem iného aj “preukázať schopnosť spracovať základnú odbornú literatúru” [2]. Študent spracovanie problematiky pri splnení tohto bodu musí preštudovať dostatočný počet zdrojov (tlačených aj elektronických publikácií).
 4. Experimentálne testovanie produktov diplomovej práce
  • v prípade, že študent vytvára didaktickú pomôcku, prípadne navrhuje učebné dokumenty, je potrebné takto vzniknuté dielo aj odskúšať v praxi. Praktická konfron­tácia teoretických poznatkov udržiava výstupy práce    na úrovni realizova­teľ­nosti;
  • v prípade návrhov opatrení v oblasti regionálneho rozvoju by mali byť všetky odporúčania doplnené názorom subjetku ktorého sa týkajú (starosta, samospráva, ministerstvo).
 5. Publikovateľné výstupy
  • práca by mala byť spracovaná tak, aby jej výsledky boli publikovateľné bez väčších zásahov v odbornom periodiku/štúdii z daného odboru (odporúčané periodiká Geografická revue, Geografia...)

Splnenie minimálnych požiadaviek kontroluje vedúci záverečnej práce - pri ich nesplnení študent nebude pripustený k obhajobe.

Literatúra

 1. Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 2. Smernica rektora č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Vypracoval: Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.

2.9. 2015 schválili:  

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
doc. RNDr. Pavol Michal, CSc.
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

=