RSS RSS print

ŠP Aplikovaná geológia

Mimimálne kritériá na práce riešené na Katedre geografie a geológie v študijnom programe Aplikovaná geológia:

  1. Záverečná práca by mala obsahovať originálne údaje, ktoré získal študent/ka počas svojho štúdia.
  2. Súčasťou záverečnej práce musí byť kapitola „Geologická stavba“. Študent na požadovanej úrovni (bakalárska, diplomová, dizertačná) charakterizuje skúmané územie z hľadiska postavenia a vzťahu k ostatným jednotkám v rámci Západných Karpát, litostratigrafie a tektoniky na základe dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru.
  3. Práca by mala obsahovať geologickú mapu študovaného územia alebo jednotky, fotografie, ilustrácie, grafy a profily.  
  4. Ilustrácie vrátane fotografií musia obsahovať grafickú mierku v centimetrovej či metrovej škále, prípadne sa rozmer zobrazených objektov vyjadrí v popise obrázka. Mapy a profily musia mať aj azimutálnu orientáciu a jednotné vysvetlivky. Pri počítačovom spracovaní obrázkov, máp a profilov odporúčame používať programy Corel Draw alebo GIS.

Splnenie minimálnych požiadaviek kontroluje vedúci záverečnej práce - pri ich nesplnení študent nebude pripustený k obhajobe.

 Literatúra

  1. Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
  2. Smernica rektora č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

 Vypracovala: Mgr. Viera Šimonová, PhD.

12.10. 2017 schválil:  

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

=