RSS RSS print

Osnova záverečných prác

Záverečné práce

Dôležité dokumenty k záverečným prácam TU

Odporúčaná osnova záverečných prác na Katedre geografie a geológie:

Bakalárska práca

obal

titulný list

čestné vyhlásenie (nepovinné)

poďakovanie (nepovinné)

abstrakt v štátnom jazyku

abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom cudzom jazyku

OBSAH

ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A ZOZNAM TABULIEK (nepovinné)

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK

SLOVNÍK (nepovinné)

ÚVOD

1 CIEĽ PRÁCE

2 PROBLEMATIKA (+ stručný prehľad domácej a zahraničnej literatúry)

3 METODIKA PRÁCE

4 CHARAKTERISTIKA MODELOVÉHO ÚZEMIA

5 VÝSLEDKY (členenie by malo korešpondovať s cieľmi)

6 DISKUSIA (resp. pripúšťa sa spojiť diskusiu a záver)

ZÁVER (previazaný na ciele práce)

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

PRÍLOHY (nepovinné)

SPRIEVODNÝ MATERIÁL (nepovinné)

 


Diplomová práca / Rigorózna práca

obal

titulný list

čestné vyhlásenie (nepovinné)

poďakovanie (nepovinné)

abstrakt v štátnom jazyku

abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom cudzom jazyku

predhovor

OBSAH

ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A ZOZNAM TABULIEK (nepovinné)

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK

SLOVNÍK (nepovinné)

ÚVOD

1 CIEĽ PRÁCE

2  PROBLEMATIKA (+ stručný prehľad domácej a zahraničnej literatúry)

3  METODIKA PRÁCE

4  CHARAKTERISTIKA MODELOVÉHO ÚZEMIA

5  VÝSLEDKY (členenie by malo korešpondovať s cieľmi)

6  DISKUSIA (resp. pripúšťa sa spojiť diskusiu a záver)

ZÁVER (previazaný na ciele práce)

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

PRÍLOHY (nepovinné)

SPRIEVODNÝ MATERIÁL (nepovinné)

=