RSS RSS print

Záverečné práce

Minimálne požiadavky na záverečné práce riešené na Katedre geografie a geológie

Úvod

Cieľom tohto dokumentu je zvýšenie kvality a zabezpečenie jednotného postupu pri posudzovaní minimálnych požiadaviek na záverečné práce vytvárané na Katedre geografie a geológie. Dokument reflektuje na úrovni katedry požiadavky dané v publikácii Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici [1].

Znenie

Požiadavky na záverečné práce upravuje Smernica rektora č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vzhľadom na príliš všeobecný charakter smernice (je určená pre všetky študijné odbory na UMB) premietla Katedra geografie a geológie tieto podmienky do nasledujúcich bodov špecifických pre práce riešené na Katedre geografie a geológie (ŠP Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v aprobácii, ŠP Geografia, ŠP Geografia a rozvoj regiónov, ŠP Aplikovaná geológia).