RSS RSS print

Študijný odbor Geografia

Jednoodborové neučiteľské štúdium geografie je realizované v bakalárskom stupni pod názvom Geografia alebo Geopotenciál regiónov a v magisterskom pod názvom Geografia a rozvoj regiónov. Oba stupne sú ponúkané v dennej aj externej forme. Denná forma bakalárskeho stupňa trvá 3 roky a externá 4 roky. Denná forma magisterského stupňa zahŕňa 2 roky štúdia a externá 3 roky.


Študijný program Geografia – bakalársky stupeň (Bc.)

Garant študijného programu:

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Miestnosť:F310 
Telefónne číslo:048 446 7310
Streda: 14:00 - 16:30

Profil absolventa

Absolvent dokáže hodnotiť problémy a možnosti krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach. Identifikáciou parciálnych javov v jednotlivých geosférach je schopný posudzovať premeny v krajine a regiónoch tak, aby špecifikoval premeny prírodného systému a zhodnotil jeho súčasný stav. Absolvent ovláda prácu s PC a má základy manažmentu krajiny. Dokáže riešiť problémové úlohy spojené s analýzou geografického prostredia v jednotlivých regiónoch i problémových oblastiach. Má znalosti z kartografie, geoinformatiky, teórie systémov. Môže ich aplikovať na riešenie problémov v jednotlivých hospodárskych a spoločenských oblastiach, ako aj pri ochrane a tvorbe krajiny. Dokáže posudzovať a navrhovať zmeny, vytvárať databázy a kartograficky zobrazovať jednotlivé časti krajiny.

 

Študijný program Geopotenciál regiónov - bakalársky stupeň (Bc.)

Garant študijného programu:

doc. Štefan Ferenc, PhD. |
Meno:doc. Štefan Ferenc, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:stefan.ferenc@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7253
Pondelok: 09:00 - 10:30, Utorok: 08:00 - 10:30

Profil absolventa

Absolvent ovláda moderné teoretické a metodologické poznatky z oblasti výskumu Zeme. Zároveň má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí geológie a geografie. Slúžia mu ako základ pre uskutočňovanie ďalšieho výskumu a vytvárania nových poznatkov v oblasti svojej špecializácie. Pozná zásady vedeckej práce, vedeckého formulovania problému, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce. Ovláda geografické informačné systémy, diaľkový prieskum Zeme, 3D modelovanie a ďalšie moderné metódy výskumu a interpretácie údajov. Získané poznatky vie tvorivo a samostatne aplikovať v riešení problémov geovedného výskumu alebo v praxi. Po skončení štúdia má uplatnenie v inštitúciách štátnej a komunálnej správy a v súkromnom sektore. Je schopný pokračovať v magisterskom stupni štúdia geologických alebo geografických študijných programov.

Teoretické vedomosti

Absolvent ŠP geopotenciál regiónov:

  • disponuje základnými prierezovými vedomosťami v oblasti študijného odboru vrátane problematiky kľúčových tematických oblastí vied o Zemi,
    • ovláda základné princípy, pojmy, teórie, koncepty a fakty z oblasti svojej špecializácie,
    • má schopnosti hodnotiť základné javy, vykonávať terénny a kamerálny výskum, mapovanie a zber dát, realizovať laboratórne práce, pracovať s tematickými databázami, aplikovať základné geopriestorové technológie a vytvárať tematické mapy v špecializovanom softvérovom prostredí.
       

Študijný program Geografia a rozvoj regiónov – magisterský stupeň (Mgr.)

Garanti študijného programu:

prof. Ing. Jozef Kobza,CSc. |
Meno:prof. Ing. Jozef Kobza,CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, člen Predsedníctva SAPV 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jozef.Kobza@umb.sk
Miestnosť:F351a 
Telefónne číslo:048 446 7352
Utorok: 10:00 - 11:30
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Miestnosť:F310 
Telefónne číslo:048 446 7310
Streda: 14:00 - 16:30

 

Profil absolventa

Absolvent ŠP Geografia a rozvoj regiónov nadobudne počas štúdia kompetencie a zručnosti v poznávaní regiónov rôznej hierarchickej úrovne. Východisková úroveň jeho poznatkovej bázy je miestny región, resp. mikroregión. Detailný pohľad na miestny región z pozície identifikácie cez analýzu a syntézu zásadných regiónotvorných prvkov umožní absolventovi formulovať ucelené hodnotenie regiónu a navrhnúť jeho optimalizáciu. Má schopnosť využiť svoje vedomosti a zručnosti aj na regiónoch vyšších hierarchických rádov (NUTS 3, NUTS 2, NUTS 1). Kreatívne dokáže využiť identifikované geografické javy a procesy na určenie smerov, ktorými by sa mal uberať ich rozvoj. Absolvent je schopný samostatne a tvorivo skúmať osobitosti jednotlivých regiónov, ako aj generalizovať výsledky svojich výskumov. Osvojí si tímovú spoluprácu a dokáže koordinovať výskumné skupiny zamerané na výskum regiónov aj v prienikovej oblasti prírodných a spoločenských vied. Jeho znalosti geografie a rozvoja regiónov sa vyznačujú analytickým a syntetickým charakterom, čo mu umožní samostatne a zodpovedne pracovať na rôznych projektoch a navrhovať ich komplexné riešenia. Absolvent je v plnej miere pripravený identifikovať, hierarchizovať a zhodnotiť potenciál regiónov z najrôznejších aspektov,  s dôrazom na socio-ekonomické podmienky s prihliadnutím na prírodný i environmentálny charakter regiónov. Možnosti uplatnenia absolventa ŠP Geografia a rozvoj regiónov sú široké od orgánov štátnej a verejnej správy, cez inštitúcie zaoberajúce sa regionálnym rozvojom a plánovaním, ako aj inštitúcie riešiace ekonomické, demografické a environmentálne otázky. Ďalšou možnou sférou jeho pôsobenia sú zahraničné inštitúcie, napr. v rámci EÚ, ale aj mimo nej. Sféra jeho pôsobenia zahŕňa aj univerzitné a iné pracoviská. Absolvent bude po skončení štúdia schopný pokračovať v doktorandskom štúdiu geografie alebo príbuzných študijných odborov.

Študijný poradca:

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. |
Meno:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Bohuslava.Gregorova@umb.sk
Miestnosť:F300 
Telefónne číslo:048 446 7300
Streda: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00

Odporúčaný študijný plán

Geografia Bc.         Geopotenciál regiónov Bc.          Geografia a rozvoj regiónov Mgr. 

Informačné listy predmetov

 Geografia Bc.        Geopotenciál regiónov Bc.          Geografia a rozvoj regiónov Mgr.