RSS RSS print

ŠP Učiteľstvo geografie - magisterský stupeň

Podmienky prijatia záverečnej práce na obhajobu sú stanovené podľa  platného Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici a platnej smernice o záverečných a rigoróznych prácach na UMB.

Organizácia záverečnej skúšky vychádza z kvalitného zvládnutia spracovania diplomovej práce. Konzultácie s vedúcim práce, ako aj konzultácie s ostatnými odborníkmi na danú tému, podporujú kvalitu a opodstatnenosť vybranej témy. Záverečné práce majú didakticko-aplikačný charakter a sú orientované predovšetkým na témy: analýza vybraných foriem a metód vo vyučovaní geografie a návrh nových (tvorba elektronických učebníc, pracovných listov, vychádzky, exkurzie, pokusy, did. hry, 3D modelovanie a i.), didaktická aplikácia analýzy vybraných javov v modelovom území (fyzickogeografické, humánnogeografické javy, ochrana prírody, TUR a i.). Rozsah  záverečnej práce závisí od jej zamerania a cieľa. Primeraný rozsah diplomovej práce je 50-70 strán textu, čo je (pri veľkosti písma 12 bodov a riadkovaní 1,5) cca 90 000 – 126 000 znakov. Priebeh obhajoby:

  • power-pointová prezentácia v časovej dotácii 10 min. Počas nej musí autor práce stručne, zrozumiteľne a odborne vysvetliť tému práce, jej cieľ, metódy a najmä splnenie cieľa. V závere prezentácie zdôrazní predpokladaný prínos pre prípadný teoretický rozvoj alebo využiteľnosť v praxi.

  • študent/ka má pri obhajobe  práce preukázať najmä základy zvládnutia vedeckej práce a v závere po prečítaní posudkov vedieť odpovedať na vopred zadané otázky z posudkov, otázky ďalších členov komisie súvisiace s témou práce,   

  • komisia pre obhajoby bakalárskej práce hodnotí najmä vedomosti  študijného odboru, úroveň spracovania bakalárskej práce podľa hodnotiacich kritérií a spôsobilosti študenta argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v pragmatických súvislostiach. 

Obhajoba diplomovej práce prebieha formou kolokviálnej skúšky. Diplomová práca má preukázať kvality podľa stanovených kritérií. Študent/ka na obhajobe diplomovej práce má preukázať:  spôsobilosti riešiť konkrétne zadania predmetu na základe vedomosti  študijného odboru,  hodnotí sa úroveň spracovania diplomovej  práce podľa hodnotiacich kritérií a spôsobilosti študenta argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v teoretických a metodologických súvislostiach.  Pri hodnotení spracovania diplomovej práce sa  hodnotí úroveň spracovania diplomovej práce po formálnej stránke, aktuálnosť jej témy vrátane zdôvodnenia výberu témy vzhľadom na spoločenský význam skúmanej problematiky. Hodnotí sa výber dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru, ich usporiadanie do súvislého celku a vlastná kritická diskusia k prezentovaným teoretickým konceptom, nakoľko autor diplomovej práce má preukázať požadovanú úroveň spracovania teoretickej časti práce. Diplomová práca má didakticko-aplikačný charakter. Významnú úlohu pri hodnotení diplomovej práce zohráva hodnotenie úrovne spracovania empirickej časti práce, v ktorej autor preukáže schopnosť nastoliť výskumný problém, formulovať hypotézy, overiť ich a výsledky správne interpretovať použitím metód kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy. Vedúci, ako aj oponent, diplomovej práce zhodnotí vo svojom vyjadrení prínos a využiteľnosť diplomovej práce, prípadne uvedenie odporúčania pre autora práce. Vo svojom posudku má ako vedúci tak aj oponent práce možnosť uviesť otázky pre autora, na ktoré musí byť autor schopný odpovedať na obhajobe diplomovej práce a to na požadovanej úrovni tak, aby diplomovú prácu úspešne obhájil.