RSS RSS print

ŠP Učiteľstvo geografie - bakalársky stupeň

Podmienky prijatia záverečnej práce na obhajobu sú stanovené podľa  platného Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici a platnej smernice o záverečných a rigoróznych prácach na UMB.

Organizácia záverečnej skúšky vychádza z kvalitného zvládnutia spracovania bakalárskej práce. Na dosiahnutie tohto cieľa slúžia povinne voliteľné predmety (Úvod do bakalárskej práce, Tvorba záverečnej práce). Konzultácie s vedúcim bakalárskej práce, ako aj konzultácie s ostatnými odborníkmi na danú tému, podporujú kvalitu a opodstatnenosť vybranej témy. Bakalárske práce majú teoreticko-rešeršný alebo experimentálno-aplikačný charakter a sú orientované predovšetkým na témy: fyzicko-geografická analýza vybraného územia, geografická analýza vybraných javov v modelovom území (fyzickogeografické, humánnogeografické, ochrana prírody, TUR a i.), analýza vybraných foriem a metód vo vyučovaní geografie (pokusy, didaktické hry, 3D modelovanie a i.). Rozsah  záverečnej práce závisí od jej zamerania a cieľa. Primeraný rozsah bakalárskej práce je 30-40 strán textu, čo je (pri veľkosti písma 12 bodov a riadkovaní 1,5) cca 54000 - 72000 znakov. Priebeh obhajoby:

  • power-pointová prezentácia v časovej dotácii 10 min. Počas nej musí autor práce stručne, zrozumiteľne a odborne vysvetliť tému práce, jej cieľ, metódy a najmä splnenie cieľa. V závere prezentácie zdôrazní predpokladaný prínos pre prípadný teoretický rozvoj alebo využiteľnosť v praxi.

  • študent/ka má pri obhajobe  práce preukázať najmä základy zvládnutia vedeckej práce a v závere po prečítaní posudkov vedieť odpovedať na vopred zadané otázky z posudkov, otázky ďalších členov komisie súvisiace s témou práce,   

  • komisia pre obhajoby bakalárskej práce hodnotí najmä vedomosti  študijného odboru, úroveň spracovania bakalárskej práce podľa hodnotiacich kritérií a spôsobilosti študenta argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v pragmatických súvislostiach. 

Pri hodnotení spracovania bakalárskej práce sa  hodnotí úroveň spracovania bakalárskej práce po formálnej stránke a aktuálnosť jej témy vrátane zdôvodnenia výberu témy vzhľadom na spoločenský význam skúmanej problematiky. Hodnotí sa výber dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru, ich usporiadanie do súvislého celku a vlastná kritická diskusia k prezentovaným teoretickým konceptom, pretože autor bakalárskej práce má preukázať požadovanú úroveň spracovania teoretickej časti práce. Bakalárska práca má teoreticko-rešeršný alebo teoreticko-aplikačný charakter. Významnú úlohu pri hodnotení bakalárskej práce zohráva hodnotenie praktickej aplikácie zvolených teoretických konceptov, ktoré sú obsahom samostatnej časti bakalárskej práce alebo sú obsiahnuté v jej záveroch. Oponent bakalárskej práce zhodnotí vo svojom vyjadrení prínos a využiteľnosť bakalárskej práce, prípadne uvedenie odporúčania pre autora práce. Vo svojom posudku má možnosť uviesť otázky pre autora, na ktoré musí byť autor schopný odpovedať na obhajobe bakalárskej práce a to na požadovanej úrovni tak, aby bakalársku prácu úspešne obhájil.