RSS RSS print

ŠP Geografia - bakalársky stupeň

Podmienky prijatia záverečnej práce na obhajobu sú stanovené podľa  platného Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici a platnej smernice o záverečných a rigoróznych prácach na UMB.

Organizácia záverečnej skúšky vychádza z kvalitného zvládnutia spracovania bakalárskej práce. Na dosiahnutie tohto cieľa slúžia povinne voliteľné predmety (Úvod do bakalárskej práce, Tvorba záverečej práce). Konzultácie s vedúcim bakalárskej práce, ako aj konzultácie s ostatnými odborníkmi na danú tému, podporujú kvalitu a opodstatnenosť vybranej témy. Priebeh obhajoby:

  • power-pointová prezentácia v časovej dotácii 10 min. Počas nej musí autor práce stručne, zrozumiteľne a odborne vysvetliť tému práce, jej cieľ, metódy a najmä splnenie cieľa. V závere prezentácie zdôrazní predpokladaný prínos pre prípadný teoretický rozvoj alebo využiteľnosť v praxi,

  • študent/ka má pri obhajobe  práce preukázať najmä základy zvládnutia vedeckej práce a v závere po prečítaní posudkov vedieť odpovedať na vopred zadané otázky z posudkov, otázky ďalších členov komisie súvisiace s témou práce,   

  • komisia pre obhajoby bakalárskej práce hodnotí najmä vedomosti  študijného odboru, úroveň spracovania bakalárskej práce podľa hodnotiacich kritérií a spôsobilosti študenta argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v pragmatických súvislostiach.

Pri hodnotení spracovania bakalárskej práce sa posudzuje úroveň spracovania práce po formálnej stránke, aktuálnosť témy vrátane zdôvodnenia jej výberu vzhľadom na spoločenský význam skúmanej problematiky. Hodnotí sa výber dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru, ich usporiadanie do súvislého celku a vlastná kritická diskusia k prezentovaným teoretickým konceptom, nakoľko autor práce má preukázať požadovanú úroveň spracovania teoretickej časti práce. Bakalárska práca má teoreticko-aplikačný charakter. Významnú úlohu pri jej hodnotení zohráva hodnotenie praktickej aplikácie zvolených teoretických konceptov, ktoré sú obsahom samostatnej časti bakalárskej práce, alebo sú obsiahnuté v jej záveroch. Vedúci, ako aj oponent bakalárskej práce, zhodnotí vo svojom vyjadrení prínos a využiteľnosť bakalárskej práce, prípadne uvedie odporúčania pre autora práce. Vo svojom posudku má vedúci aj oponent práce možnosť uviesť otázky pre autora, na ktoré musí byť autor schopný odpovedať na obhajobe bakalárskej práce, a to na požadovanej úrovni tak, aby bakalársku prácu úspešne obhájil.