RSS RSS print

ŠP Geografia a rozvoj regiónov - magisterský stupeň

Podmienky prijatia záverečnej práce na obhajobu sú stanovené podľa  platného Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici a platnej smernice o záverečných a rigoróznych prácach na UMB.

Organizácia záverečnej skúšky vychádza z kvalitného zvládnutia spracovania magisterskej práce a ústnej kolokviálnej skúšky z geografie. Na dosiahnutie kvalitného zvládnutia magisterskej práce slúžia predmety (Diplomový seminár, Diplomová prax, Terénna prax v inštitúciách regionálneho rozvoja). Konzultácie s vedúcim magisterskej práce, ako aj konzultácie s ostatnými odborníkmi na danú tému, podporujú kvalitu a opodstatnenosť vybranej témy. Priebeh obhajoby:

  • power-pointová prezentácia v časovej dotácii 10 min. Počas nej musí autor práce stručne, zrozumiteľne a odborne vysvetliť tému práce, jej cieľ, metódy a najmä splnenie cieľa. V závere prezentácie zdôrazní predpokladaný prínos pre prípadný teoretický rozvoj alebo využiteľnosť v praxi,

  • študent/ka má pri obhajobe práce preukázať najmä základy zvládnutia vedeckej práce a v závere po prečítaní posudkov má vedieť odpovedať na vopred zadané otázky z posudkov, na otázky ďalších členov komisie súvisiace s témou práce,

  • komisia pre obhajoby magisterskej práce hodnotí najmä vedomosti  študijného odboru, taktiež úroveň spracovania magisterskej práce podľa hodnotiacich kritérií a spôsobilosti študenta argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v pragmatických súvislostiach.

Pri hodnotení spracovania magisterskej práce sa posudzuje úroveň spracovania práce po formálnej stránke, aktuálnosť jej témy vrátane zdôvodnenia výberu témy vzhľadom na spoločenský význam skúmanej problematiky. Hodnotí sa výber dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru, ich usporiadanie do súvislého celku a vlastná kritická diskusia k prezentovaným teoretickým konceptom, nakoľko autor práce má preukázať požadovanú úroveň spracovania teoretickej časti práce. Magisterská práca má mať prevažne aplikačný charakter. Významnú úlohu pri jej hodnotení zohráva hodnotenie praktickej aplikácie zvolených teoretických konceptov, ktoré sú obsahom samostatnej časti práce alebo sú obsiahnuté v jej záveroch. Vedúci, ako aj oponent práce, zhodnotí vo svojom vyjadrení prínos a využiteľnosť práce, prípadne uvedie odporúčania pre autora práce. Vo svojom posudku má vedúci aj oponent práce možnosť uviesť otázky pre autora, na ktoré musí byť autor schopný odpovedať na obhajobe práce, a to na požadovanej úrovni tak, aby prácu úspešne obhájil.

Ústna kolokviálna skúška tvorí druhú časť štátnej skúšky. Študent/ka musí preukázať zvládnutie znalostí jadra z odboru geografia. Na zvládnutie týchto znalostí sa pripraví prostredníctvom štúdia literatúry a konzultácií s príslušnými odborníkmi z interného a externého prostredia. Z tém jadra znalostí sú pripravené otázky tak, aby v nich bola obsiahnutá aj problematika konkrétnej diplomovej práce.