RSS RSS print

ŠP Geochémia - doktorandský stupeň

Podmienky účasti na štátnych skúškach a prijatie záverečnej práce na obhajobu sú stanovené podľa platného Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici pre študentov ŠP akreditovaných od 1.1.2013 a podľa Smernice o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB v Banskej Bystrici.

Štátna skúška doktorandského štúdia je realizovaná dizertačnou skúškou vykonanou najneskôr do 18 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium a záverečnou obhajobou dizertačnej práce. Dizertačnou skúškou a obhajobou záverečnej práce sa overuje komplexnosť vedomostí získaných štúdiom, osvojenie si metodiky vedného odboru a v neposlednom rade aj zručností ich využívania pri riešení konkrétnych vedeckých a praktických problémov. Študent/ka preukáže, že ovláda všetky metódy geochemického výskumu so zameraním na interakciu abiotickej a biotickej zložky životného prostredia.

Prvá časť štátnej skúšky prebieha formou dizertačnej skúšky, ktorou sa preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť na základe aplikácie vedeckých metód v oblasti výskumu a vývoja. Podmienkou k vykonaniu dizertačnej skúšky je splnenie povinností pred dizertačnou skúškou v zmysle individuálneho študijného plánu doktoranda. Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Jej obsahom je rozprava o písomnej práci (projekte dizertačnej práce), ktorá obsahuje: zhodnotenie navrhnutých cieľov, stručný prehľad východiskového stavu, metodiku a hypotézy dizertačnej práce. Súčasťou rozpravy je zodpovedanie pripomienok z oponentského posudku na vypracovaný projekt. V ústnej časti študent/ka preukáže schopnosť aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom do vlastného výskumu zodpovedaním otázok z okruhu tém vybraných predmetov dizertačnej skúšky, určených doktorandovi v individuálnom študijnom pláne, podľa zamerania témy dizertačnej práce. Hodnotí sa úroveň a spôsobilosti študenta argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v teoretických a metodologických súvislostiach. 

Druhá časť štátnej skúšky prebieha formou obhajoby dizertačnej práce. Študent/ka si pripraví power-pointovú prezentáciu v rozsahu max. 20 min., v ktorej stručne charakterizuje spracovanú tému, ciele práce, stručný prehľad východiskového stavu, metodiku, dosiahnuté výsledky, vlastný prínos k študovanej problematike (táto časť má v prezentácii dominovať) a na požadovanej úrovni spracuje diskusiu. Pri obhajobe sa študent/ka vyjadrí k pripomienkam uvedeným v posudkoch vedúceho a oponenta a odpovie na ďalšie otázky členov komisie.

Pri hodnotení spracovania dizertačnej práce sa sleduje úroveň jej spracovania po formálnej stránke, aktuálnosť témy vrátane zdôvodnenia jej výberu vzhľadom na spoločenský význam skúmanej problematiky. Hodnotí sa výber dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru, ich usporiadanie do súvislého celku a vlastná kritická diskusia k prezentovaným teoretickým konceptom, nakoľko autor dizertačnej práce má preukázať požadovanú úroveň spracovania teoretickej časti práce. Dizertačná práca má teoreticko-výskumný charakter. Významnú úlohu pri hodnotení dizertačnej práce zohráva posúdenie úrovne spracovania empirickej časti práce, v ktorej autor preukáže schopnosť nastoliť výskumný problém, formulovať hypotézy, overiť ich a výsledky správne interpretovať použitím metód kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy. Vedúci ako aj oponent dizertačnej práce zhodnotí vo svojom vyjadrení prínos a využiteľnosť dizertačnej práce, prípadne uvedenie odporúčania pre autora práce. Vo svojom posudku majú vedúci aj oponent práce možnosť uviesť otázky pre autora, na ktoré musí byť schopný odpovedať na obhajobe dizertačnej práce, a to na požadovanej úrovni tak, aby dizertačnú prácu úspešne obhájil.