RSS RSS print

ŠP Didaktika geografie - doktorandský stupeň

Dizertačná práca je v zmysle zákona o vysokých školách záverečnou prácou. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou (§ 54 ods. 14 a § 63 zákona o vysokých školách), je verejná a koná sa pred komisiou pre obhajobu, ktorú na návrh odborovej komisie vymenuje dekan prednostne z členov odborovej komisie. Najmenej jeden člen komisie je z prostredia mimo fakulty/UMB.

Dekan fakulty postúpi odborovej komisii po prijatí žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce v termíne do 15 dní žiadosť doktoranda (čl. 15 ods. 1 tejto smernice) spolu s dizertačnou prácou, ktorá obsahuje náležitosti stanovené vnútorným predpisom UMB (Smernica o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici). Predseda odborovej komisie v súlade s vnútorným predpisom fakulty sa v termíne do 20 dní vyjadrí, či dizertačnú prácu odporúča na obhajobu, navrhne dekanovi fakulty zloženie komisie na obhajobu a oponentov dizertačnej práce. Ak predseda príslušnej odborovej komisie zistí, že žiadosť doktoranda o povolenie obhajoby dizertačnej práce alebo dizertačná práca nespĺňajú predpísané náležitosti, vyzve doktoranda, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Dekan fakulty po tom, ako dostal návrh predsedu odborovej komisie, vymenuje komisiu pre obhajobu a jej predsedu vrátane oponentov dizertačnej práce. Dekan fakulty vymenovaným oponentom zašle dizertačnú prácu spolu so žiadosťou o vypracovanie posudku. Po doručení všetkých posudkov od oponentov postúpi dekan do 7 dní žiadosť doktoranda o obhajobu dizertačnej práce spolu so všetkými náležitosťami vrátane posudkov oponentov predsedovi komisie pre obhajobu. Predseda komisie pre obhajobu najneskôr do 20 dní po tom, ako dostal materiály o obhajobe dizertačnej práce, navrhne dekanovi čas a miesto obhajoby dizertačnej práce. Dekan fakulty na základe návrhu určí čas a miesto konania obhajoby dizertačnej práce. Príslušný útvar fakulty zabezpečí uverejnenie oznamu o obhajobe dizertačnej práce. Komisia pre obhajobu má okrem predsedu najmenej troch ďalších členov, ktorí majú hlasovacie právo. Školiteľ a oponenti sa zúčastňujú obhajoby dizertačnej práce bez hlasovacieho práva, ak nie sú vymenovaní za členov komisie. Doktorand predkladá dizertačnú prácu na obhajobu v slovenskom jazyku. S písomným súhlasom odborovej komisie aj v inom jazyku.

Priebeh obhajoby dizertačnej práce sa riadi vnútorným predpisom fakulty. Obhajoba dizertačnej práce sa môže uskutočniť aj v prípade jedného negatívneho posudku, avšak oponent, ktorý vypracoval záporný posudok, musí byť prítomný na obhajobe. Ak je negatívnych posudkov viac, obhajobu je možné uskutočniť až po odstránení nedostatkov uvádzaných v posudkoch a opätovnom posúdení dizertačnej práce už schválenými oponentmi. Obhajoba dizertačnej práce doktoranda spoločného študijného programu sa uskutočňuje podľa dohody uzatvorenej medzi partnerskými školami na zahraničnej vysokej škole alebo UMB v súlade s vnútornými predpismi UMB a právnymi predpismi štátu, v ktorom sa obhajoba dizertačnej práce uskutočňuje. Členmi komisie pre obhajobu sú zástupcovia partnerských škôl.

Úspešnou obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Výsledky obhajoby dizertačnej práce v Zázname o štátnej skúške (Príloha 4 Záznam o štátnej skúške – obhajoba dizertačnej práce) vyplní predseda komisie pre obhajobu (alebo ním poverený zapisovateľ) v AIS. Vytlačený záznam predseda a členovia komisie podpíšu a spolu s posudkami oponentov a školiteľa odovzdajú dekanovi fakulty. Výsledok obhajoby je platný na základe tajného hlasovania a rozhodnutia prítomných členov komisie v súlade s pravidlami fakulty pre obhajoby dizertačnej práce a zákonom o vysokých školách. Dekan fakulty na základe výsledkov tajného hlasovania komisie pre obhajoby dizertačnej práce udelí alebo neudelí akademický titul (písomne).

Celkové hodnotenie štúdia doktorandského študijného programu sa vyjadruje stupňami:

  • prospel s vyznamenaním,
  • prospel,
  • neprospel.

Stupňom prospel s vyznamenaním sa študent doktorandského štúdia hodnotí, ak je jeho vážený študijný priemer za celé štúdium a zo všetkých súčastí dizertačnej skúšky (prvá časť štátnej skúšky) najviac 1,5 a z obhajoby dizertačnej práce (druhá časť štátnej skúšky) dosiahol hodnotenie A (1). V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom prospel. Podrobnejšie kritériá pre posúdenie úrovne spracovania záverečných prác sú obsahom materiálu Systém kvality vzdelávania  na UMB, ktorý je súčasťou prílohy III.12, ako príloha podkladov UMB pre komplexnú akreditáciu.