RSS RSS print

ŠP Aplikovaná geológia - magisterský stupeň

Podmienky účasti na štátnych skúškach a prijatie záverečnej práce na obhajobu sú stanovené podľa platného Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici pre študentov ŠP akreditovaných od 1.1.2013 a podľa Smernice o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB v Banskej Bystrici.

Podmienkou prijatia záverečnej práce na obhajobu je získanie stanoveného počtu kreditov,  samostatné spracovanie záverečnej práce podľa metodických pokynov školiteľa a konzultácií s odborníkmi na danú tému. Záverečná práca musí obsahovať originálne údaje, ktoré získal študent/ka počas svojho štúdia. Študent/ka musí v práci zároveň preukázať, že tieto údaje vie interpretovať na požadovanej úrovni. Práca tiež musí spĺňať formálne náležitosti a preukázať kvalitu podľa stanovených kritérií. Náročnosť záverečnej práce zodpovedá Mgr. stupňu štúdia, a tým aj predpokladanému rozsahu nadobudnutých teoretických znalostí, osvojeniu si metodiky vedného odboru a v neposlednom rade aj zručností ich využívania pri riešení konkrétnych vedeckých a praktických problémov. V diplomovej práci študent/ka preukazuje spôsobilosť kvalifikovane pracovať so základnými pojmami študijného odboru, schopnosti tvorivo využívať široký okruh literárnych a ďalších informačných zdrojov, analyzovať, klasifikovať a systemizovať rôznorodé fakty, argumentáciou zdôvodňovať predkladané myšlienky, ako aj kultivovane formulovať praktické závery a odporúčania.

Súčasťou štátnej skúšky je obhajoba záverečnej práce a následná kolokviálna rozprava z prehľadu základných geologických disciplín, ktorou sa overuje komplexnosť vedomostí získaných štúdiom, osvojenie si metodiky vedného odboru a schopnosť samostatne spracovať zadanú tému. 

Prvá časť štátnej skúšky prebieha formou obhajoby diplomovej práce. Študent/ka si pripraví power-pointovú prezentáciu v rozsahu max. 10 min., v ktorej stručne charakterizuje spracovanú tému, ciele práce, stručný prehľad východiskového stavu, metodiku, dosiahnuté výsledky a vlastný prínos k študovanej problematike (táto časť má v prezentácii dominovať). Pri obhajobe sa študent/ka vyjadrí k pripomienkam uvedeným v posudkoch vedúceho a oponenta a odpovie na ďalšie otázky členov komisie.

Pri hodnotení spracovania diplomovej práce sa  posudzuje úroveň jej spracovania po formálnej stránke, aktuálnosť témy vrátane zdôvodnenia jej výberu vzhľadom na spoločenský význam skúmanej problematiky. Hodnotí sa výber dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru, ich usporiadanie do súvislého celku a vlastná kritická diskusia k prezentovaným teoretickým konceptom, nakoľko autor diplomovej práce má preukázať požadovanú úroveň spracovania teoretickej časti práce. Diplomová práca má teoreticko-výskumný charakter. Významnú úlohu pri hodnotení diplomovej práce zohráva posúdenie úrovne spracovania empirickej časti práce, v ktorej autor preukáže schopnosť nastoliť výskumný problém, formulovať hypotézy, overiť ich a výsledky správne interpretovať použitím metód kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy. Vedúci ako aj oponent diplomovej práce zhodnotí vo svojom vyjadrení prínos a využiteľnosť diplomovej práce, prípadne uvedie odporúčania pre autora práce. Vo svojom posudku majú vedúci aj oponent práce možnosť uviesť otázky pre autora, na ktoré musí byť schopný odpovedať na obhajobe diplomovej práce, a to na požadovanej úrovni tak, aby diplomovú prácu úspešne obhájil.

Druhá časť štátnej skúšky prebieha formou kolokviálnej rozpravy, ktorá korešponduje s obsahom diplomovej práce. Študent/ka preukáže schopnosť aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom do vlastného výskumu. Hodnotí sa úroveň a spôsobilosti študenta argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v teoretických a metodologických súvislostiach.