RSS RSS print

ŠP Aplikovaná geológia - bakalársky stupeň

Podmienky účasti na štátnych skúškach a prijatie záverečnej práce na obhajobu sú stanovené podľa platného Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici pre študentov ŠP akreditovaných od 1.1.2013 a Smernice o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB v Banskej Bystrici.

Podmienkou prijatia záverečnej práce na obhajobu je získanie stanoveného počtu kreditov, samostatné spracovanie záverečnej práce podľa metodických pokynov školiteľa a konzultácie s odborníkmi na danú tému. Záverečná práca by mala obsahovať aj originálne údaje, ktoré získal študent/ka počas svojho štúdia. Študent/ka v práci musí zároveň preukázať, že tieto údaje vie interpretovať na požadovanej úrovni. Práca tiež musí spĺňať formálne náležitosti a preukázať kvalitu podľa stanovených kritérií. Náročnosť práce zodpovedá Bc. stupňu štúdia, a tým aj predpokladanému rozsahu nadobudnutých teoretických znalostí, osvojeniu metodologického inštrumentária vedného odboru a v neposlednom rade aj zručností ich využívania pri riešení konkrétnych vedeckých a praktických problémov. Bakalárska práca má teoreticko-aplikačný charakter. V bakalárskej práci študent/ka preukazuje spôsobilosť kvalifikovane pracovať s pojmovým aparátom študijného odboru, schopnosti tvorivo využívať široký okruh literárnych a ďalších informačných zdrojov, analyzovať, klasifikovať a systemizovať rôznorodé fakty, argumentáciou zdôvodňovať predkladané myšlienky, ako aj kultivovane formulovať praktické závery a odporúčania.

Štátna skúška je realizovaná formou obhajoby záverečnej práce, ktorou sa overuje komplexnosť vedomostí získaných štúdiom a schopnosť samostatne spracovať zadanú tému. 

Obhajoba bakalárskej práce prebieha formou power-pointovej prezentácie v rozsahu max. 10 min., kde študent/ka stručne charakterizuje spracovanú tému, ciele práce, metodiku, dosiahnuté výsledky a vlastný prínos k študovanej problematike. Pri obhajobe sa študent/ka vyjadrí k pripomienkam uvedeným v posudkoch vedúceho a oponenta a odpovie na ďalšie otázky členov komisie.

Pri hodnotení spracovania bakalárskej práce sa posudzuje úroveň jej spracovania po formálnej stránke, aktuálnosť témy, vrátane zdôvodnenia jej výberu vzhľadom na spoločenský význam skúmanej problematiky. Hodnotí sa výber dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru, ich usporiadanie do súvislého celku a vlastná kritická diskusia k prezentovaným teoretickým konceptom, nakoľko autor bakalárskej práce má preukázať požadovanú úroveň spracovania teoretickej časti práce. Bakalárska práca má teoreticko-výskumný charakter. Významnú úlohu pri hodnotení bakalárskej práce zohráva posúdenie úrovne spracovania empirickej časti práce, v ktorej autor preukáže schopnosť nastoliť výskumný problém, formulovať hypotézy, overiť ich a výsledky správne interpretovať použitím metód kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy. Vedúci ako aj oponent bakalárskej práce zhodnotí vo svojom vyjadrení prínos a využiteľnosť práce, prípadne uvedenie odporúčania pre jej autora. Vo svojom posudku má ako vedúci tak aj oponent práce možnosť uviesť otázky pre autora, na ktoré musí byť schopný odpovedať pri obhajobe bakalárskej práce, a to na požadovanej úrovni tak, aby bakalársku prácu úspešne obhájil.