RSS RSS print

NOVÝ ŠP - Geopotenciál regiónov

Od akademického roku 2020/2021 bude otvorený nový bakalársky študijný program s názvom Geopotenciál regiónov.

Profil absolventa

Absolvent ovláda moderné teoretické a metodologické poznatky z oblasti výskumu Zeme. Zároveň má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí geológie a geografie. Slúžia mu ako základ pre uskutočňovanie ďalšieho výskumu a vytvárania nových poznatkov v oblasti svojej špecializácie. Pozná zásady vedeckej práce, vedeckého formulovania problému, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce. Ovláda geografické informačné systémy, diaľkový prieskum Zeme, 3D modelovanie a ďalšie moderné metódy výskumu a interpretácie údajov. Získané poznatky vie tvorivo a samostatne aplikovať v riešení problémov geovedného výskumu alebo v praxi. Po skončení štúdia má uplatnenie v inštitúciách štátnej a komunálnej správy a v súkromnom sektore. Je schopný pokračovať v magisterskom stupni štúdia geologických alebo geografických študijných programov.

Teoretické vedomosti

Absolvent ŠP geopotenciál regiónov:

disponuje základnými prierezovými vedomosťami v oblasti študijného odboru vrátane problematiky kľúčových tematických oblastí vied o Zemi,

  • ovláda základné princípy, pojmy, teórie, koncepty a fakty z oblasti svojej špecializácie,
  • má schopnosti hodnotiť základné javy, vykonávať terénny a kamerálny výskum, mapovanie a zber dát, realizovať laboratórne práce, pracovať s tematickými databázami, aplikovať základné geopriestorové technológie a vytvárať tematické mapy v špecializovanom softvérovom prostredí.

Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môže študent pokračovať na magisterské štúdium v ŠP Geografia a rozvoj regiónov alebo ŠP Aplikovaná geológia.

Garant ŠP:

doc. Štefan Ferenc, PhD. |
Meno:doc. Štefan Ferenc, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:stefan.ferenc@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7253
Pondelok: 09:00 - 10:30, Utorok: 08:00 - 10:30

 

Na stiahnutie:

Odporúčaný študijný plán

Informačné listy

Leták

=