Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Štúdium

Pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci katedry orientujú svoju činnosť na prípravu kvalifikovaných odborníkov v týchto študijných odboroch (ŠO) a programoch (ŠP):

1)

ŠO 1.1.1 UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV
ŠP Učiteľstvo geografie (Bc., Mgr.), Odborová didaktika (PhD.)
štúdium bakalárske, magisterské a doktoradnské
rigorózne konanie právo udeľovania titulu PaedDr. v ŠP Učiteľstvo geografie

2)

ŠO 4.1.35 GEOGRAFIA
ŠP Geografia (Bc.), Geopotenciál regiónov (Bc.), Geografia a rozvoj regiónov (Mgr.)
štúdium bakalárske a magisterské
rigorózne konanie právo udeľovania titulu RNDr. v ŠP Geografia a rozvoj regiónov

3)

ŠO 4.1.23 GEOLÓGIA
ŠP Aplikovaná geológia (Bc. a Mgr.), Geopotenciál regiónov (Bc.) Geochémia (PhD.)
štúdium bakalárske, magisterské a doktorandské
rigorózne konanie

právo udeľovania titulu RNDr. v ŠP Aplikovaná geológia

 

Študijný odbor UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV

Náplňou študijného programu Učiteľstvo geografie sú jednotlivé disciplíny fyzickej, humánnej, regionálnej geografie a didaktiky geografie. Súčasťou edukačného procesu sú terénne cvičenia a exkurzie na Slovensku i v zahraničí. Predmet geografia sa otvára v kombinácii s prírodovedne alebo humanitne orientovaným druhým predmetom: geografia-biológia, geografia-matematika, geografia-chémia, geografia-fyzika, geografia-informatika; geografia-história, geografia-telesná výchova, geografia-cudzí jazyk (AJ, NJ alebo FJ). Prednášky, semináre a cvičenia sú z predmetov, ktoré sa študujú v rámci povinných, povinne výberových a výberových predmetov. Už niekoľko rokov majú študenti i vyučujúci možnosť zúčastniť sa na prednáškach domácich i zahraničných expertov, ktorých si Katedra geografie a geológie pravidelne pozýva. Absolvent ŠP Učiteľstvo geografie je spôsobilý byť učiteľom na základnej a strednej škole. Na štúdium nadväzuje doktorandský stupeň v študijnom programe Didaktika geografie.


 

Študijný odbor GEOGRAFIA

viac infoŠP Geografia je zameraný na posudzovanie stavu krajiny v minulosti i v súčasnosti, na špecifikovanie jej premien a na navrhovanie riešení v súvislosti s ochranou prírody a krajiny. Študenti tieto premeny zaznamenávajú prostredníctvom GISov do mapových výstupov. Absolventi sa môžu zamestnať vo verejnom a komunálnom sektore, v správe národných parkov a chránených krajinných území, prípadne pokračovať v magisterskom štúdiu. ŠP Geopotenciál regiónov  zohľadňuje najnovšie trendy požiadaviek praxe z geovedných odborov. Okrem teoretických znalostí získajú študenti aj praktické vedomosti pri terénnych prácach a laboratórnych cvičeniach. Absolventi tiež získajú základné aplikované znalosti z chémie a z príbuzných odborov. ŠP Geografia a rozvoj regiónov (magisterský stupeň štúdia) je zameraný  na poznávanie regiónov rôznej hierarchickej úrovne, identifikáciu geografických javov a procesov na určenie smerov, ktorými by sa mal rozvoj regiónov uberať. Študenti samostatne a tvorivo skúmajú osobitosti jednotlivých regiónov. Možnosti uplatnenia absolventov sú od orgánov štátnej a verejnej správy, cez inštitúcie zaoberajúce sa regionálnym rozvojom a plánovaním, ako aj inštitúcie riešiace ekonomické, demografické a environmentálne otázky.


 

Študijný odbor GEOLÓGIA

V rámci ŠP Aplikovaná geológia sa štúdium zameriava na objasnenie a porozumenie teoretických vedomostí a poznatkov z geológie a paleografie. Počas terénnych cvičení študenti aplikujú naučené pracovné postupy a činnosti priamo v teréne. Získané geologické údaje graficky a digitálne spracúvajú a vyhodnocujú. Absolventi štúdia sa uplatnia ako odborníci pre geologický prieskum a výskum. ŠP Geopotenciál regiónov  zohľadňuje najnovšie trendy požiadaviek praxe z geovedných odborov. Okrem teoretických znalostí získajú študenti aj praktické vedomosti pri terénnych prácach a laboratórnych cvičeniach. Absolventi tiež získajú základné aplikované znalosti z chémie a z príbuzných odborov. Na magisterské štúdium nadväzuje doktorandský stupeň v študijnom programe Geochémia.

 

 


Dôležité informácie pre študentov

Ukončenie štúdia (Bc., Mgr.) je podmienené vypracovaním záverečnej práce. Študent musí výsledky svojej práce odprezentovať na obhajobách záverečnej práce.