RSS RSS print

Pravidlá

Pravidlá

Oficiálne pravidlá fotosúťaže „OKOM GEOGRAFA“

 

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom fotosúťaže je Študentský geografický spolok Mateja Bela, Stredoslovenská pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV a Katedra geografie a geológie FPV UMB.

2. Súťažiaci

Súťaže sa môžu zúčastniť súčasní a bývalí študenti a pedagógovia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí uhradia účastnícky poplatok 1 €.

3. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž trvá od 05. 02. 2018 do 30. 03. 2018. Zasielanie súťažných fotografií je možné v termíne od 05. 02. 2018 do 09. 03. 2018. Hlasovanie bude spustené 12. 03. 2018 a trvať bude do 30. 03. 2018. Vyhodnotenie súťaže prebehne 02. 04. 2018 na Katedre geografie a geológie FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica.

4. Princíp a pravidlá súťaže

 • Rozlíšenie súťažnej fotografie má maximálnu veľkosť 4096 x 2304 pixelov.
 • Maximálna veľkosť súťažnej fotografie je 25 Mb.
 • Súťažná fotografia musí mať formát JPG, TIF alebo BMP.
 • Súťažné fotografie autor zašle na emailovú adresu sgsumb@gmail.com a tlačené verzie vo formáte A4 (210x297 mm) prinesie na sekretariát Katedry geografie a geológie FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica, číslo dverí 301.
 • Súťažiaci môže do súťaže zaslať len fotografiu, ktorej je autorom, čiže má k nej neobmedzené autorské práva.
 • Autor vyhlasuje, že ak je na fotografii tretia osoba, má od nej súhlas na jej zverejnenie.
 • Autor poskytuje organizátorovi súťaže právo použiť fotografiu na ďalšiu prezentáciu.
 • Fotografia musí byť priradená k týmto témam:
  • Potulky zahraničím,
  • Potulky Slovenskom,
  • Umelecká fotografia.
 • Povolené sú ľahké úpravy fotografie (jas, orezanie), tie je potrebné uviesť do popisu k fotografii.
 • Fotografia musí pozostávať len z jednej snímky (neprípustné sú koláže a zhluky snímok s výnimkou kategórie „Umelecká fotografia“).
 • Fotografia nesmie byť v rozpore s legislatívnymi nariadeniami Slovenskej republiky a ani s dobrými mravmi, zároveň musia byť na vyžiadanie k dispozícií atributy daných fotografií.
 • Maximálny počet fotografií, ktoré môže súťažiaci do súťaže prihlásiť, je 6.
 • V prípade nesplnenia čo i len jedného z vyššie uvedených bodov si organizátor súťaže vyhradzuje práve fotografiu zo súťaže vylúčiť.

5. Podmienky a pravidlá hlasovania

 1. Hlasovanie je možné na facebookovom sídle Študentského geografického spolku Mateja Bela (podmienené vyjadrením „páči sa mi to“). Na základe tohto hlasovania bude udelená ,,Cena študentov“.
 2. Po posúdení odbornou porotou budú na chodbe Katedry geografie a geológie FPV UMB umiestnené fotografie, za ktoré môžete hlasovať. Hlasujúci môže v každej kategórii označiť maximálne 2 fotografie prostredníctvom hlasovacieho lístka, kde musí uviesť svoje meno, študijný odbor, ročník a čísla fotografií. Takisto na facebookovej stránke môže zahlasovať za maximálne 2 fotografie v každej kategórii.

6. Vyhodnotenie súťaže

Po ukončení súťaže a jej vyhodnotení získajú autori víťazných fotografií v každej kategórii diplom a vecné ceny.

7. Ďalšie ustanovenia

Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za zaslané fotografie, ku ktorým nemá súťažiaci autorské práva. Oficiálne pravidlá súťaže sú zverejnené na webovom sídle Študentského geografického spolku Mateja Bela a Katedry geografie a geológie FPV UMB.   

 

Úplné pravidlá súťaže sú platné od 02. 02. 2018 po celé obdobie jej konania a sú záväzné pre všetkých súťažiacich. 

 V Banskej Bystrici 02. 02. 2018

 

=