RSS RSS print

Študentský geografický spolok Mateja Bela

Kto sme?

Študentský geografický spolok Mateja Bela je nezisková, nepolitická organizácia študentov geografie a geológie na Katedre geografie a geológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vznikol začiatkom roka 2016 iniciatívou pedagógov a študentov Katedry geografie a geológie FPV UMB.

Čo robíme?

Cieľom spolku je sprostredkovať bližšiu spoluprácu medzi študentmi a pedagógmi, poskytovať informácie a rady začínajúcim študentom na katedre geografie a geológie a organizovať rôzne odborné, populárno-náučné či spoločenské akcie i podujatia za účelom skvalitnenia študentského života a rozvoja osobnosti budúceho geografa.

Členstvo:

Členom sa môže stať ktorýkoľvek študent Katedry geografie a geológie FPV UMB. Členstvo je bezplatné a poskytuje prehľad o podujatiach organizovaných spolkom,  katedrou a Slovenskou geografickou spoločnosťou v podobe súťaží, prednášok alebo voľno-časových aktivít a pod.

Vedenie spolku:

Tomáš Hrdý nGEOG

Členovia spolku:

Paulína Slivková nGeHi

Laura Šidová nGEOG

Michal Šoltés nGEOG

Jozef Lauko nGeHi

Čestní členovia:

Bc. Barbora Piptová

Bc. Martina Stančíková 

Mgr. Alžbeta Hrádocká

Mgr. Lukáš Volentier

Mgr. Zuzana Badáková

Mgr. Monika Odrobiňáková

Mgr. Lenka Gubová

Mgr. Martin Baláž

Mgr. Matej Slaniniak

Mgr. Anna Hricková

Mgr. Monika Miková

Ako nás môžete kontaktovať?

Osobne alebo na emailovej adrese: sgsmb@umb.sk

Na facebookovej stránke nás možno nájsť pod názvom Študentský geografický spolok Mateja Bela

=