Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Klub priateľov banskobystrickej geografie – Alumni klub

Katedra geografie a geológie FPV UMB v Banskej Bystrici si v roku 2014 pripomenula dve významné výročia. Išlo o 65. výročie nepretržitého vyššieho geografického vzdelávania a 60. výročie existencie geografického pracoviska v Banskej Bystrici.

Za uplynulé obdobie katedra vychovala stovky absolventov, úspešných učiteľov na základných, stredných a vysokých školách. Po rozšírení ponuky vzdelávania aj o neučiteľské študijné programy (geografické informačné systémy od roku  1994, geografia a krajinná ekológia od roku  2005, geografia a rozvoj regiónov od roku 2013) naši absolventi pôsobia v štátnej, verejnej a podnikateľskej sfére nielen na Slovensku, ale aj v európskych inštitúciách a krajinách, v Austrálii a USA. Prostredníctvom svojich odborných aj spoločenských aktivít katedra získala svojich priaznivcov aj z negeografického prostredia. Takto sa vytvárali skupiny priaznivcov geografie, ktoré sa aktívne zúčastňovali najmä geografických plesov a terénnych cvičení v zahraničí.

Na geografickom plese 27. novembra 2015 sa rozhodlo o vzniku Klubu priateľov banskobystrickej geografie – Alumni klub. Združuje na báze dobrovoľnosti absolventov, priateľov a priaznivcov banskobystrickej geografie a FPV UMB v Banskej Bystrici.

Cieľom Alumni klubu je:

  • vytvoriť nový priestor na komunikáciu medzi absolventmi navzájom, absolventmi a katedrou, umožniť vzájomnú spoluprácu medzi absolventmi, katedrou, priateľmi a priaznivcami banskobystrickej geografie.

Medzi verejno-prospešné ciele klubu patria najmä:

  • podpora vzdelávacích aktivít študentov doma a v zahraničí (projekty Erasmus+), prostredníctvom informácií a konzultácií o nových knižných a časopiseckých dielach členov katedry,
  • organizácia výročných spoločenských a vzdelávacích aktivít a podujatí,
  • podpora a pomoc pri šírení dobrého mena banskobystrickej geografie,
  • obnoviť vzťah absolventa so svojou Alma mater.

Členstvo v Alumni klube je čestné, dobrovoľné a bezplatné. Pri neformálnom vzniku Alumni klubu sa dohodlo, že oficiálny formát (v podobe stanov, orgánov a pod.) dostane toto združenie po dvojročnom časovom overovaní.