Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Exkurzia na Úrade podpredsedu SR pre investície a informatizáciu

Dňa 25.10.2018 sa 14 študentov zúčastnilo série odborných prednášok, ktoré pre nás pripravili zamestnanci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Študenti si tak rozšírili svoje obzory a utvrdili poznatky získané v rámci predmetov "Integračné zoskupenia v Európe", "Regionálna politika, rozvoj a plánovanie" a "programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji". Samotné poduajtie o 12:00 hod. otvoril riaditeľ odboru metodiky a koordinácie subjektov, Mgr. Martin Drotár, MBA. Následujúci blok patril členovi stáleho zastúpenia SR pri EÚ, Richardovi Broošovi, ktorý má na starosti regionálnu politika EÚ a koordináciu štrukturálnych fondov. V ďalšej prednáške bola predstavená integrovaná sieť informačno-poradenských centier ako aj záklaadný a zastrešujúci dokument s názvom "Partnerská dohoda Sr na roky 2014-2020, ktorá je nosným dokumentom pri čerpaní zdrojov z eurofondov. Študentom bol predstavený aj jeden z úspešných projektov podporených financiami z EŠIF, ktorý je zameraný na zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Posledná prednáška bola venovaná problematike strategického plánovania a tvorbe stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 v súvislosti s EŠIF. Študenti sa aktívne zapájali do diskusie s odborníkmi z praxe a vymieňali si tak názory na danú problematiku.