RSS RSS print

Katedra geografie a geológie

Oznamy

Kde nás nájdete:

3. poschodie
telefón: 048 446 7301
KGE FPV UMB
Tajovského 40,
974 01 Banská Bystrica
e-mail: fpv.kge@umb.sk

Profil katedry

Začiatky vyššieho geografického vzdelávania v Banskej Bystrici možno datovať do školského roku 1949/1950, keď začalo v Banskej Bystrici pôsobiť konzultačné stredisko Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave pre doplňujúce a diaľkové štúdium učiteľov geografie. 

Katedra geografie bola založená v r. 1954 na Vyššej pedagogickej škole. Zameriavala sa na prípravu a výchovu kvalifikovaného učiteľa. Na dvadsaťosem rokov (1964-1992) sa stala súčasťou Pedagogickej fakulty a bola inštitúciou, na ktorej študovali študenti nielen zo stredného Slovenska, ale aj z iných regiónov.

Od r. 1992 bola Katedra geografie súčasťou Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela (UMB) a od r. 1995 je súčasťou Fakulty prírodných vied UMB.

Pole pôsobnosti vo výučbe, vede a výskume katedra rozšírila o geológiu a krajinnú ekológiu.

Pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci katedry orientujú svoju činnosť na prípravu kvalifikovaných odborníkov v týchto študijných a programoch (ŠP): Učiteľstvo geografie v kombinácii (Bc. a Mgr.), Geografia (Bc.), Geografia a rozvoj regiónov (Mgr.) a Aplikovaná geológia (Bc. a Mgr.).

Náplňou študijného programu Učiteľstvo geografie sú jednotlivé disciplíny fyzickej, humánnej, regionálnej geografie a didaktiky geografie. Súčasťou edukačného procesu sú terénne cvičenia a exkurzie na Slovensku i v zahraničí.

Predmet geografia sa otvára v kombinácii s prírodovedne alebo humanitne orientovaným druhým predmetom: geografia-biológia, geografia-matematika, geografia-chémia, geografia-fyzika, geografia-informatika; geografia-história, geografia-telesná výchova, geografia-cudzí jazyk (AJ, NJ alebo FJ).

Prednášky, semináre a cvičenia sú z predmetov, ktoré sa študujú v rámci povinných, povinne výberových a výberových predmetov. Už niekoľko rokov majú študenti i vyučujúci možnosť zúčastniť sa na prednáškach domácich i zahraničných expertov, ktorých si Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie pravidelne pozýva.

Absolvent ŠP Učiteľstvo geografie je spôsobilý byť učiteľom na základnej a strednej škole.

ŠP Geografia je zameraný na posudzovanie stavu krajiny v minulosti i v súčasnosti, na špecifikovanie jej premien a na navrhovanie riešení v súvislosti s ochranou krajiny a prírody. Študenti tieto premeny zaznamenávajú prostredníctvom GISov do mapových výstupov. Absolventi sa môžu zamestnať vo verejnom a komunálnom sektore, v správe národných parkov a chránených krajinných území, prípadne pokračovať v magisterskom štúdiu.

ŠP Geografia a rozvoj regiónov je zameraný  na poznávanie regiónov rôznej hierarchickej úrovne, identifikáciu geografických javov a procesov na určenie smerov, ktorými by sa mal rozvoj regiónov uberať. Študenti samostatne a tvorivo skúmajú osobitosti jednotlivých regiónov. Možnosti uplatnenia absolventov sú od orgánov štátnej a verejnej správy, cez inštitúcie zaoberajúce sa regionálnym rozvojom a plánovaním, ako aj inštitúcie riešiace ekonomické, demografické a environmentálne otázky.

V rámci ŠP Aplikovaná geológia sa štúdium zameriava na objasnenie a porozumenie teoretických vedomostí a poznatkov z geológie a paleografie. Počas terénnych cvičení študenti aplikujú naučené pracovné postupy a činnosti priamo v teréne. Získané geologické údaje graficky a digitálne spracúvajú a vyhodnocujú. Absolventi štúdia sa uplatnia ako odborníci pre geologický prieskum a výskum.