RSS RSS print

Implementácia bádateľsky orientovaného modelu vzdelávania s využitím nových technológií na báze mikrokontrolérov vo vyučovaní fyziky strednej školy

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná  grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu: KEGA 031UMB-4/2018
Doba riešenia projektu: 1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV: doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.
Spoluriešitelia:

Martin Hruška, Stanislav Holec, Janka Raganová

Hlavný cieľ projektu možno vyjadriť symbiózou viacerých parciálnych cieľov vyplývajúcich z dlhodobo aktuálnych potrieb vzdelávania mladých ľudí, ktoré sa zatiaľ nedarí napĺňať. Je to predovšetkým potreba aktívnej účasti žiakov na vyučovacom procese, ktorú možno dosiahnuť napríklad pomocou bádateľsky orientovaného vyučovania. Ďalšou potrebou je uskutočňovanie aktivít experimentálneho charakteru pomocou ľahko dostupných a finančne nenáročných pomôcok. 

=