RSS RSS print

Veda a výskum

Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu prípravy budúcich učiteľov fyziky sa v minulosti na katedre realizoval prevažne výskum v oblasti Teórie vyučovania fyziky. V súčasnosti k tejto oblasti výskumu pribudli aj ďalšie.

1. Teoretická jadrová fyzika - výskum vlastností hmoty vystavenej extrémnym podmienkam (pri veľmi vysokých, resp nízkych teplotách a baryónových hustotách). Vedúcou osobnosťou vo výskume v tejto oblasti je doc. Dr. rer. nat. Boris Tomášik. Druhým pracovníkom, podieľajúcim sa na výskume v tejto oblasti je Dr. rer. nat. Evgeni E. Kolomeitsev, ktorý pracuje na katedre fyziky od septembra 2008.

2. Teoretická fyzika kondenzovaných látok - spinová dynamika v nízkorozmerných (anti)feromagnetikách, ultrarýchla optická kontrola magnetických vlastností v magnetických vodičoch, polaritóny v polovodičových nanoštruktúrach. Táto oblasť výskumu pribudla do výskumného portfólia katedry od septembra 2010 nástupom Mgr. Jaroslava Chovana, PhD.

3. Teória vyučovania fyziky - školský fyzikálny experiment, využívanie IKT vo fyzikálnom a prírodovednom vzdelávaní, výučba fyziky v kontexte integrovaného vyučovania prírodovedných predmetov, reštrukturalizácia obsahovej a metodickej prípravy učiteľov, neformálne fyzikálne vzdelávanie, bádateľské vyučovacie prístupy. Uvedenou problematikou sa zaoberá tím v zložení  prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD., doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. a Mgr. Martin Hruška, PhD.