RSS RSS print

Rozširujúce štúdium fyziky

Katedra ponúka aj rozširujúce štúdium fyziky, ktoré je určené pre učiteľov, ktorí si chcú/potrebujú rozšíriť svoju aprobáciu o ďalší predmet. Rozširujúce štúdium je organizované na úrovni fakulty v súlade so zákonom č. 390/2011 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch dopĺňajúci zákon č. 317/2009 Z.z. 

Rozširujúce štúdium o ďalší aprobačný predmet je určené pre pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním a poskytuje sa vo vzdelávacích programoch rozširujúceho štúdia s akreditáciou študijných programov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania. Štúdium je riešené externou formou štúdia v rozsahu 5 semestrov. Po úspešnom obhájení záverečnej práce a vykonaní záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou obdrží účastník rozširujúceho štúdia osvedčenie o rozšírení spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného premetu.

Ak máte záujem o bližie informácie týkajúce sa obsahu vzdelávania, resp. priebehu štúdia, kontaktujte gestora pre rozširujúce štúdium fyziky Mgr. Martina Hrušku, PhD.
KONTAKT: martin.hruska(AT)umb.sk

Formálne náležitosti týkajúce sa rozširujúceho štúdia rieši, ako aj prihlášky na rozširujúce štúdium prijíma:

Mgr. Silvia Malachovská |
Meno:Mgr. Silvia Malachovská
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:silvia.malachovska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7405
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

Termín podávania prihlášok: do 20. septembra príslušného roka

K prihláške je potrebné priložiť:

  • životopis
  • overenú kópiu diplomu a dodatku k diplomu z najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
  • potvrdenie od zamestnávateľa, že ste pedagogickými zamestnancami v priamom vyučovacom procese

Finančné náklady na rozširujúce štúdium sa odvíjajú od počtu prihlásených účastníkov.

Fakulta si vyhradzuje právo neotvárať v príslušnom akademickom roku rozširujúce štúdium, ak počet záujemcov na príslušnom programe nie je minimálne 15.

 

=