RSS RSS print

Rigorózne konanie

V súčasnosti má katedra akreditovaný študijný program Učiteľstvo fyziky v kombinácií v bakalárskom ako aj v magisterskom stupni štúdia. Katedra má práva v uvedenom programe konať aj rigorózne konanie a po úspešnom absolvovaní rogorózneho konania udeľovať titul PaedDr.

Bližšie informácie o podmienkach rigorózneho konania nájdete na stránkach fakulty.

V prípade záujmu o rigorózne konanie a bližšie informácie týkajúce sa odbornej stránky rigorózneho konanie, kontaktujte garanta štúdia prof. RNDr. Stanislava Holeca, PhD.
KONTAKT: stanislav.holec(AT)umb.sk

Tézy na rigorózne konanie ako aj témy rigoróznych prác pre AR 2017/2018 nájdete v prílohe.