RSS RSS print

Možnosti štúdia

Na katedre sa uskutočňuje štúdium v študijnom odbore Učiteľstvo fyziky v kombinácií v bakalárskom ako aj magisterskom stupni štúdia. Všetci uchádzači sú na uvedený študijný odbor prijímaní bez prijímacích skúšok. Jedinou podmienkou je úspešné absolvovanie maturitnej skúšky a podanie prihlášky v stanovenom termíne, ktorý je včas oznámený na stránkach fakulty.

» Informácie o možnosti podania prihlášok na FPV UMB

 

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ A AKÉ JE UPLATNENIE NAŠICH ABSOLVENTOV V PRAXI

Nikomu nesľubujeme, že štúdium je jednoduché, ale vďaka nemu budete rozumieť veciam, čo sa okolo nás dejú :)

Počas bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľstva fyziky získate teoretické ako aj praktické znalosti z rôznych odborov fyziky, ale aj didakticko-metodické poznatky dôležité pre budúcu učiteľskú profesiu. Ich zvládnutie si overíte priamo v školských podmienkach počas svojho účinkovania na pedagogickej praxi. Počas štúdia si vytvárate svoj vlastný odborný profil výberom zo širokej ponuky voliteľných predmetov, kde získavate dôležité zručnosti v oblasti práce s informáciami a digitálnymi technológiami, naučíte sa hľadať uplatňovanie zákonov fyziky v prírode a v praxi.Absolvovanie doktorandského štúdia v odbore Teória vyučovania fyziky dáva absolventom predpoklady pracovať ako vedecko-výskumný pracovník vo vyučovaní fyziky, resp. ako špecialista v oblasti vzdelávania učiteľov fyziky, výchovy mimoriadne nadaných žiakov a pod.

V súčasnosti sú členovia katedry zameraní na dve oblasti výskumu. V oblasti Teórie vyučovania fyziky má kolektív (prof. Holec, doc, Raganová, doc. Spodniaková Pfefferová, dr. Hruška) bohaté skúsenosti a významné úspechy v riešení domácich a zahraničných grantových projektov, do riešenia ktorých bolo a aj v súčasnosti je zapojených viacero študentov. To študentom umožňuje riešiť zaujímavé témy v rámci bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia a získať užitočné skúsenosti pre ich budúcu prax.  

Na katedre pôsobia aj medzinárodne uznávaní vedci pracujúci v oblasti teoretickej fyziky - doc. Tomášik a dr. Kolomeitsev. Pod ich vedením majú študenti možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné na pokračovanie v doktorandskom štúdiu v oblasti teoretickej fyziky a participovanie na výskume v CERN-e. Dôkazom toho súnapríklad aj naši absolventi - Mgr. Mereš a dr. Bartoš, ktorí v súčasnosti spolupracujú priamo s odborníkmi z CERN-u.

Naši absolventi nemajú problém s uplatnením po skončení štúdia. Po ukončení štúdia sa môžete uplatniť nielen na základných a stredných školách ako učitelia, ale aj v metodických centrách, výskumných ústavoch, vysokých školách a rovnako aj v súkromnom sektore (telekomunikácie, bankovníctvo, poisťovníctvo, administratíva a pod.), ale napríklad aj v policajnom zbore.

Viac informácií o štúdiu získate na stránkach fakulty :: tu ::

=