RSS RSS print

Magisterské štúdium

Študijný odbor: 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo fyziky v kombinácií

Forma štúdia: denná

Garant štúdia: prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Magisterské štúdium trvá 2 roky a nadväzuje na prvý - bakalársky stupeň. Štúdium je ukončené obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou. Po ukončení magisterského štúdia získavajú absolventi akademický titul magister (Mgr.).