RSS RSS print

Doktorandské štúdium

Študijný odbor: 4.1.13 Teória vyučovania fyziky

Študijný program: Teória vyučovania fyziky

Forma štúdia: denná / externá

Garant štúdia: prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Doktorandské štúdium trvá 3 roky v dennej forme a 4 roky v externej forme štúdia. Štúdium je ukončené obhajobou dizertačnej práce. Po ukončení doktorandského štúdia získavajú absolventi akademický titul Philosophiae doctor (PhD.)

---------------------------------------------------------

PRIJÍMACIA SKÚŠKA

Tézy k prijímacej skúške z obsahu odboru

Uchádzač o doktorandské štúdium  programu Teória vyučovania fyziky má poznatky z odboru, do ktorého spadá téma jeho dizertačnej práce. Sú to predovšetkým v nasledujúcom uvedené oblasti.

a) V rámci didaktiky fyziky:

 • Teória vyučovania fyziky – ciele, predmet a vzťah k iným predmetom, osobnosť učiteľa fyziky.
 • Fyzikálne vzdelávanie a jeho postavenie v školskom systéme na Slovensku, podrobnejšie pri komunikácii na témy:
  • Štandardy vo fyzikálnom vzdelávaní.
  • Vzdelávacie programy – štátne a školské.
  • Trendy vo vyučovaní fyziky – pohľad do histórie a súčasnosti.

b) S uchádzačom bude vedený dialóg na témy z fyzikálnych odborov a z odborov, súvisiacich s učiteľským štúdiom.
Tento dialóg má preukázať prehľad uchádzača o problematike dizertačnej práce v súvislostiach s relevantnými fyzikálnymi, didaktickými a pedagogicko-psychologickými disciplínami.

Poznámka – odporúčanie

Uchádzač na prijímaciu skúšku prinesie diplomovú prácu a ďalšie práce, ktoré boli vytvorené nad rámec povinností počas štúdia, resp. boli zadané do tlače alebo už zverejnené po skončení štúdia. Rovnako je vhodné priniesť certifikáty, osvedčenia a podobné dokumenty, potvrdzujúce aktivity uchádzača (napr. účasť na mobilite, zapojenie sa do projektov, súťaže ŠVOČ, jazykové certifikáty a pod.), predpoklady a záujem o štúdium.

 

Požiadavky na rámcový projekt dizertačnej práce

Rozsah: do 4 strán formátu A4 (riadkovanie 1, typ písma Times New Roman, veľkosť 12 bodov).

Vypracovanie: Na základe zadania a anotácie témy práce, zverejnenej v príslušnej sekcii na web stránke FPV UMB.

V rámcovom projekte dizertačnej práce je potrebné dodržať nasledujúcu štruktúru:

 • Zdôvodnenie riešenia vybranej témy dizertačnej práce (tu je možné spomenúť aj stav doterajšieho spracovania problematiky).
 • Cieľ dizertačnej práce.
 • Návrh a zdôvodnenie štruktúry dizertačnej práce.
 • Informácie o predpokladaných metódach, ktoré budú v práci použité.
 • Informácie o tom, aké poznatky prinesie / rozšíri dizertačná práca a aké praktické výsledky môže priniesť.

Prílohu k rámcovému projektu tvorí zoznam literatúry a ďalších informačných prameňov.

 

Prijímacia skúška

a) Priebeh prijímacej skúšky

 • prezentácia projektu dizertačnej práce, diskusia k prezentácii a komunikácia k téme dizertačnej práce v rozsahu téz k prijímacej skúške, vrátane vyhodnotenia odborných predpokladov pre spracovanie zvolenej problematiky a vedecko-výskumných aktivít,
 • prezentácia doterajšieho odborného záujmu a výsledkov v zvolenej oblasti študijného odboru,
 • overenie jazykových dispozícií pre prácu s cudzojazyčným textom vo svetovom jazyku - týka sa uchádzačov bez relevantného dokladu o ovládaní cudzieho jazyka (napríklad: čítanie a preklad odborného textu, odborný dialóg, komunikácia v anglickom jazyku k projektu dizertačnej práce).

 b) Základný rámec hodnotenia

Prijímacia skúška

maximum 60 bodov

Vážený študijný priemer relevantného vysokoškolského štúdia druhého stupňa

maximum 20 bodov

Aktivity počas vysokoškolského štúdia

maximum 20 bodov

Spolu

maximum 100 bodov

Aktivity počas vysokoškolského štúdia uchádzač dokladuje prostredníctvom diplomov, certifikátov, osvedčení, potvrdení, ocenení a pod. Patria sem: fakultné a celoštátne kolo ŠVOČ, ŠVK (aktívna účasť, umiestnenie na prvých miestach, publikačná činnosť (autorstvo alebo spoluatorstvo), zapojenie sa do domácich a zahraničných projektov, účasť na mobilite, aktívna účasť na odbornom podujatí s prednesením príspevku, hodnotenie diplomovej práce známkou A alebo B. O pridelení bodov rozhoduje prijímacia komisia.