RSS RSS print

Bakalárske štúdium

Študijný odbor: 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo fyziky v kombinácií

Forma štúdia: denná

Garant štúdia: prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Bakalárske štúdium trvá 3 roky a uzatvára sa obhajobou záverečnej práce a štátnou skúškou. Absolventi získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a udeľuje sa im akademický titul bakalár (Bc.). Absolvovaním bakalárskeho štúdia môže absolvent nastúpiť do praxe ako asistent učiteľa alebo môže pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni.