RSS RSS print

Štúdium

V súčasnosti môžu záujemcovia študovať učiteľstvo fyziky v kombinácii s inými prírodovednými predmetmi, ako je biológia, geografia, chémia, informatika, matematika, technika. Nepravidelne sú otvárané študijné kombinácie aj s humanitnými predmetmi (napr. filozofia, cudzie jazyky, telesná výchova). Štúdium je akreditované v I. aj II. stupni štúdia. Po ukončení magisterského stupňa štúdia je možné na katedre pokračovať v najvyššom – doktorandskom - stupni vysokoškolského štúdia v odbore teória vyučovania fyziky.

Pre absolventov magisterského stupňa štúdia učiteľstva fyziky katedry ponúka možnosť absolvovať rigorózne konanie a získať titul PaedDr. Učitelia z praxe bez fyzikálneho vzdelania majú možnosť rozšíriť si svoje aprobačné predmety o fyziku v rámci rozširujúceho štúdia fyziky.   

Počas štúdia na katedre majú študenti možnosť participovať na rôznych projektoch riešených na katedre (medzinárodných ako aj domácich), aktívne sa zúčastňovať akcií organizovaných pre žiakov všetkých vekových skupín, napr. Tábor mladých prírodovedcov, Týždeň vedy, Noc výskumníkov, Masterclasses i ďalších podujatí pre širšiu verejnosť. Samozrejmosťou je možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí, významným bonusom je aj možnosť získania motivačného odborového štipendia (štúdium učiteľstva fyziky patrí do skupiny dotovaných odborov). 

 

V prípade otázok kontaktujte študijného poradcu.

doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.
tel.: +421 48 446 7 205
janka.raganova(at)umb.sk