Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Stretnutie absolventov učiteľstva fyziky

Po stretnutí absolventov učiteľstva fyziky

Do zoznamu aktivít katedry fyziky s absolventmi štúdia pribudol ďalší zápis. K pravidelným májovým (nielen) vareniam guľášu v Laskomerskej doline a k stretnutiam v rámci spolupráce pri riešení projektov katedry sme pridali podujatie, ktoré nadviazalo aj na seminár Fyzika a učiť sa ju učiť, organizovaný katedrou pri príležitosti 50. výročia vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici.

Ďalšie podobné výročie, pri ktorom je číslovka o 10 väčšia, je už za nami. Rovnako je za nami aj 20. výročie vzniku našej FPV UMB, ktorej pracoviská sú zdanlivo paradoxne výrazne „staršie“ než samotná fakulta. Aj z dôvodu týchto výročí zorganizovala katedra fyziky 5. februára 2016 podujatie, ktorého hlavnými aktérmi boli absolventi štúdia, garantovaného katedrou. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch FPV UMB na Tajovského 40, zúčastnilo sa ho takmer 130 absolventov a 20 členov a ďalších priateľov katedry fyziky. Program stretnutia bol zameraný na spomínanie, na súčasnosť i na pohľady do budúcnosti. V úvode boli S. Holecom, ktorý podujatie moderoval, predstavení všetci prítomní účastníci stretnutia - absolventi postupne v poradí podľa rokov absolvovania štúdia, ktoré boli v intervale od roku 1971 po rok 2015. Zamestnanci katedry z obdobia začiatkov vysokoškolského vzdelávania boli predstavení aj pomocou dobových snímok, pri predstavovaní súčasných členov katedry i pri absolventoch bolo využité snímanie kamerou a premietanie obrazu predstavovaného účastníka stretnutia na veľké plátno.

Prierezové informácie o vývoji katedry fyziky vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti, podané J. Raganovou, boli ďalším bodom programu. Zdôraznené boli výsledky a úspechy katedry vo vzdelávaní vrátane popularizácie fyziky a prírodovedného vzdelávania vo všeobecnosti. Vyzdvihnuté boli aj významné výsledky vo vednej oblasti teória vyučovania fyziky, dosiahnuté počas celej existencie katedry a excelentné výsledky, dosiahnuté počas ostatných 10 rokov v oblasti teoretickej fyziky.

Tieto informácie boli doplnené M. Spodniakovou Pfefferovou v rámci bodu programu „Tretie tisícročie a fyzikálne vzdelávanie v kontexte prírodovedného vzdelávania“ stručnou charakteristikou stavu podpory prírodovedného vzdelávania zo strany riadiacich orgánov štátu a školstva v školskom systéme na Slovensku. Veľakrát deklarovanej a zriedkavo účelne realizovanej podpore a investíciám do prírodovedného vzdelávania zodpovedá aj nelichotivá súčasná situácia v našej vzdelávacej sústave, prejavujúca sa o.i. aj pomerne výrazným zaostávaním našich školákov za ich rovesníkmi z okolitých krajín. Zaostávanie sa prejavuje pri rôznych medzinárodných meraniach ich výkonnosti v oblasti prírodovedného vzdelávania. Preto apel, ktorý zaznel na stretnutí, je plne oprávnený a aktuálny. Je nevyhnutné spojiť sily všetkých účastníkov stretnutia, z ktorých veľká väčšina pôsobí ako aktívni učitelia na základných a stredných školách a má možnosť vplývať na svojich žiakov tak, aby pomohli zastaviť prepad záujmu mladých ľudí o prírodovedné vzdelávanie a orientovať ich záujem o vysokoškolské štúdium na študijné programy, ponúkané aj na FPV UMB. Medzi nimi je z pohľadu katedry, absolventov i z hľadiska celospoločenských potrieb veľmi dôležitý študijný program učiteľstvo fyziky v kombinácii s druhým predmetom.

Hlavné body programu uzavrel B. Tomášik pútavou prednáškou na tému Extrémna jadrová fyzika na Univerzite Mateja Bela.

Pred stretnutím, počas i po ukončení stretnutia bol priestor na diskusie ku všetkým témam, ktoré zaujímali účastníkov stretnutia. Deklarovaná bola predovšetkým podpora myšlienke brániť spoločne úpadku záujmu mladých ľudí o prírodovedné vzdelávanie. Potreba ďalšej komunikácie, kontaktov a spoločných podujatí bola takisto deklarovaná. Všetci účastníci sa zhodli na tom, že je nutné začať využívať vhodný komunikačný kanál medzi nimi a ich Alma Mater. Mohol by ním byť portál pre absolventov, vytvorený v akademickom informačnom systéme, ktorý je inštalovaný na UMB a nie je zatiaľ v prevádzke na žiadnej fakulte. 

 Obrazová dokumentácia zo stretnutia je cez www stránku katedry prístupná na Facebooku.