RSS RSS print

Materiály na vyučovanie

Na tomto mieste môžete nájsť rôzne materiály a inšpirácie na vyučovanie, ktoré boli vytvorené na katedre fyziky. Vo väčšine prípadom ide o výstupy projektov. Ak sa chcete bližšie pozrieť na niektorý z výstupov, stačí kliknúť na jeho názov. Pozrime sa na ne bližšie :)
Ak máte otázky, pripomienky a návrhy k obsahu tejto stránky, píšte na adresu miriam.spodniakova(at)umb.sk

--------------------------------------------------------------------

:: Chain Reaction - reťazová reakcia ::

Na stránke nájdete rôzne aktivity, ktoré boli vytvorené v rámci medzinárodného projektu FP7 s názvom Chain Reaction. Na stránkach nájdete mnohé bádateľské aktivity s vysokým stupňom samostanosti žiaka. Preložené do ľudsekj reči to znamená, že žiaci dostanú do ruky len materiály, ktoré ich uvedú do problematiky, kde majú zadefinovaný výskumný problém, ale celý postup na riešenie danej aktivity je na žiakoch. Po istom prispôsobení je možné čiastkové úlohy z týchto aktivít použiť ako bádateľské aktivity s nižším stupňom samostanosti žiaka - najmä z dôvodu obmedzeného časového priestoru na realizáciu takýchto aktivít na vyučovaní.

--------------------------------------------------------------------

:: Virtuálne laboratórium fyziky ::

V skutočnosti nejde o virtuálne laboratórium, kde experimentujete v nejakom vzdialenom laboratóriu alebo sa len hráte so simuláciami (prípadne animáciami). Na tomto portáli môžete nájsť rôzny typy experimentov a aktivít, ktoré vám môžu uľahčiť prácu na hodine. Spomenieme aspoň niektoré z nich - videoexperimentysimulácie alebo fyzikálne hry. Ak vaši žiaci radi vyrábajú pomôcky na experimentovanie, inšpirácie môžete nájsť v časti venovanej zaujímavým experimentom.

--------------------------------------------------------------------

:: Integrovaná prírodoveda v experimentoch ::

Portál obsahuje návody na počítačom podporované experimenty, ktoré sú rozdelené do niekoľkých tematických oblastí. Experimenty sú navrhnuté tak, aby spájali poznatky z rôznych oblastí prírodných vied. Týka sa na to najmä experimentov v častiach TeploŽivot v prírode aŽivotné prostredie. Portál je rozdelený na časť pre žiakov, ktorá obsahuje žiacke pracovné listy a časť pre učiteľov obsahujúca metodické návody k experimentom.

--------------------------------------------------------------------

:: Fyzika okolo nás ::

Portál poskytuje súbor simulácií vytvorených v programe Interaktívna fyzika. Simulácie je možné spolu s voľne šíriteľnou verziu tohto programu stiahnuť priamo z portálu a bez problémov používať priamo na vyučovaní. Okrem toho, portál obsahuje pracovné listy pre žiakov, ako aj metodické návody pre učiteľov. Cieľom simulácií nie je nahradiť reálny experiment, ale skôr doplniť informácie získané pri reálnom experimentovaní.

--------------------------------------------------------------------

:: Javy v ideálnom plyne ::

Simulácia podrobne rozoberajúca javy v ideálnom plyne. Okrem pohybu molekúl pri rôznej teplote plynu, je možné pomocou simulácie skúmať zohrievanie a ochladzovanie plynu z mikroskopického hľadiska a v neposlednom rade aj Brownov pohyb. Pridanou hodnotou tejto simulácie je skutočnosť, že je k dispozícii aj niekoľko grafov - histogram rýchlosti častíc, zmena vnútornej energie v čase.

-------------------------------------------------------------------- 

 

MATERIÁLY V ANGLIČTINE

:: Integrated Science in Experiments ::

Anglická verzia portálu Integrovaná prírodoveda v experimentoch.

:: Investigations of human-environment interaction ::

Výstup projektu ComLab_2, ktorý je pokračovateľom projektu ComLab_1.