RSS RSS print

Katedra fyziky

Oznamy

Kde nás nájdete:

2. poschodie vľavo
telefón: 048 446 7202
KF FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
e-mail: fpv.kf@umb.sk

Profil katedry

Katedra fyziky začala písať svoju históriu v roku 1954. Od tohto dátumu pripravila pre učiteľské povolanie viac ako 1400 absolventov.

Katedra aj v súčasnosti pokračuje v príprave budúcich učiteľov fyziky a ponúka vysokoškolské štúdium v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v študijnom programe Učiteľstvo fyziky (v kombinácii). Od akademického roku 2016/2017 ponúkame štúdium aj v treľom stupni štúdia v študijnom programe Teória vyučovania fyziky. Katedra je spôsobilá realizovať rigorózne skúšky v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov - fyzika v kombinácii. Pre učiteľov, ktorí si potrebujú/chcú rošíriť kvalifikáciu o ďalší aprobačný predmet je možnosť absolvovať rozširujúce štúdium fyziky.

Študovať učiteľstvo fyziky sa oplatí. Naši absolventi sú v praxi žiadaní, a to dokonca nielen v školstve. Počas štúdia môže študent získať aj nemalé finančné prostriedky prostredníctvom štipendií. Garantované má tzv. motivačné odborové štipendium, ktoré je určené pre študentov určitej skupiny študijných programov, do ktorých patrí aj učiteľstvo fyziky. Ďalšie motivačné štipendiá je možné udeliť za dosiahnutie výborných výsledkov v štúdiu, za iniciatívu pri vedeckých aktivitách a pod. Program sociálnej podpory je realizovaný prostredníctvom sociálnych štipendií.

Študenti učiteľstva fyziky majú možnosť absolvovať jeden semester štúdia v zahraničí na vysokoškolskej inštitúcii, s ktorou má UMB dohodu o vzájomnej výmene študentov.

Katedra disponuje viacerými kvalitne vybavenými laboratóriami na zabezpečenie štúdia i výskumných aktivít. Rozvoj moderných vyučovacích metód využívajúcich IKT umožnilo zriadenie Prírodovedného centra informačných technológií, vybaveného počítačmi a modernými meracími zariadeniami pre realizáciu počítačom podporovaných experimentov. Štúdium fyziky významne podporuje kvalitná meracia a didaktická technika, no najmä učebné pomôcky, z ktorých viaceré boli autorsky vyvinuté členmi katedry.

Výskum je na katedre zameraný do viacerých oblastí. Výskum v teórii vyučovania fyziky vychádza z dlhoročných tradícií v príprave učiteľov fyziky, vo vzdelávaní praktizujúcich učiteľov, v práci s talentovanými žiakmi základných a stredných škôl a v popularizácii prírodných vied. Výskum je zameraný na školský fyzikálny experiment, využívanie IKT vo fyzikálnom a prírodovednom vzdelávaní, výučbu fyziky v kontexte integrovaného vyučovania prírodovedných predmetov, reštrukturalizáciu obsahovej a metodickej prípravy učiteľov, neformálne fyzikálne vzdelávanie, bádateľské vyučovacie prístupy. Výskum v teoretickej fyzike je orientovaný na jadrovú fyziku (výskum vlastností hmoty vystavenej extrémnym podmienkam - pri veľmi vysokých, resp nízkych teplotách a baryónových hustotách) a fyziku kondenzovaných látok (spinová dynamika v nízkorozmerných (anti)feromagnetikách, ultrarýchla optická kontrola magnetických vlastností v magnetických vodičoch, polaritóny v polovodičových nanoštruktúrach). Výsledky, dosahované členmi katedry v týchto oblastiach výskumu (grantové projekty, publikačné výstupy), sú na vynikajúcej medzinárodnej úrovni.

Výskumné témy sú riešené prostredníctvom domácich a zahraničných grantových projektov, napríklad rámcové programy EU, Leonardo, COST, APVV, VEGA, KEGA. Do aktivít v rámci týchto projektov sú zapájaní aj študenti.

Medzinárodnú spoluprácu realizuje katedra s viacerými pracoviskami, v súčasnosti sú to hlavne: Sheffield Hallam University, University of Naples Federico II, Ted University in Ankara,  University of Plovdiv, University of Ljubljana, Heidelberg University, University of Crete, University of Limerick, ČVUT Praha, MFF UK Praha,UPJŠ v Košiciach, Univerzita Hradec Králové, CERN, GSI, Goethe-University Frankfurt a iní.