RSS RSS print

Knižné publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Chémia otravných látok

Chémia otravných látok (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0776-1

Vysokoškolská učebnica obsahuje základné poznatky z chémie otravných látok. Jednotlivé ukazovatele charakterizuje predovšetkým z hľadiska fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastností súčasných otravných látok tak, ako sa ...

Chémia sulfidického yperitu

Chémia sulfidického yperitu (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1121-8Stiahnuť publikáciu:

Monografia obsahuje základné poznatky z chémie sulfidického yperitu. Jednotlivé parametre sulfidického yperitu charakterizuje predovšetkým z hľadiska fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastností, ale i z hľadiska predpokladov k ...

Chémia výbušnín

Chémia výbušnín (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1403-5

Vysokoškolské skriptá poskytujú základné údaje o problematike súčasných teoretických poznatkov chémie výbušnín z hľadiska ich fyzikálnych, chemických a výbušninárskych vlastností, tých výbušných látok, ktoré najčastejšie ...

Chemický a biologický terorizmus

Chemický a biologický terorizmus (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0853-9

Vysokoškolské skriptá sa podrobne zaoberajú problematikou novodobého javu akým je terorizmus. Rozoberá korene, príčiny i dôsledky tohto javu. Osobitne sa v skriptách riešia možnosti a prostriedky chemického a biologického terorizmu s ...

Jadrová chémia

Jadrová chémia (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0854-6

Vysokoškolské skriptá poskytujú základné údaje o problematike dejov fyzikálneho, fyzikálnochemického charakteru, ktoré sa odohrávajú v atómovom jadre. Podrobne sa venujú problematike rádioaktivity, charakterizujú a popisujú jadrové ...

Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie

Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Melicherčík Milan, prof. RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0276-6

Učebný text je určený pre študentov chémie druhého ročníka bakalárskeho učiteľského aj neučiteľského štúdia (študijný program Environmentálna chémia) na FPV UMB v Banskej Bystrici. Má slúžiť ako učebný materiál na ...

Manuál na tvorbu záverečných a kvalifikačných prác

Manuál na tvorbu záverečných a kvalifikačných prác (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Milan Ďuriš, Jarmila Kmeťová, Ján Pavlovkin
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0074-8

Publikácia obsahuje rady, skúsenosti, odporúčania, ale aj normované a metodologické postupy na uľahčenie orientácie v jednotlivých častiach záverečnej a kvalifikačnej práce.

Nebezpečné rádioaktívne materiály a možnosti ich detekcie

Nebezpečné rádioaktívne materiály a možnosti ich detekcie (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1128-7Stiahnuť publikáciu:

Vysokoškolské skriptá sú venované problematike zhodnotenia fyzikálnych a chemických vlastností rádioaktívnych chemických prvkov a ich zlúčenín a to v širokej škále ich možného zneužitia proti civilnému obyvateľstvu. V ...

Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami

Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0855-3

Vysokoškolské skriptá obsahujú základné údaje o problematike individuálnej ochrany pred účinkami rádioaktívnej, chemickej a biologickej kontaminácie. Poskytuje údaje o prostriedkoch ochrany dýchacích ciest a povrchu tela pred ...

Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní

Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marek Skoršepa
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0898-0

Monografia sa zaoberá problematikou implementácie školského počítačom podporovaného experimentovania do vyučovania prírodných vied. Jej zámerom je prezentácia metód a výsledkov výskumu realizovaného na platforme overovania ...

Priemyselné toxické látky

Priemyselné toxické látky (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1263-5Stiahnuť publikáciu:

Vysokoškolské skriptá poskytujú základné údaje o problematike priemyselných toxických látok z hľadiska ich fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastností. Podrobne sú rozpracované tie priemyselné toxických látok, ktoré sa ...

Prírodovedné vzdelávanie mimo školy

Prírodovedné vzdelávanie mimo školy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová, Matej Šuránek
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2022ISBN:978-80-557-1958-0
Kúpiť teraz za 9,20 €

Vedecká monografia sa zaoberá problematikou prírodovedného vzdelávania mimo školy. Jej obsahom je prezentácia (i) návrhov aktivít pre výučbu prírodovedných disciplín (so zameraním na výučbu chémie) v mimoškolskom prostredí a tiež ...

Syntetická anorganická chémia

Syntetická anorganická chémia (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Alena Klokočíková, Šimon Budzák
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1745-6
Kúpiť teraz za 7,00 €

Skriptá Syntetická anorganická chémia majú za cieľ prepojiť teoretické poznatky z anorganickej chémie, ktoré získali študenti na prednáškach a seminároch predmetov Anorganická chémia 1 a Anorganická chémia 2 s experimentálnymi ...

Teoretické základy analýzy otravných a priemyselných škodlivých látok

Teoretické základy analýzy otravných a priemyselných škodlivých látok (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1114-0Stiahnuť publikáciu:

Vysokoškolské skriptá objasňujú teoretické možnosti a východiská určovania a identifikácie otravných a priemyselných škodlivých látok a prístupy k možnej analýze týchto látok súčasnými prostriedkami, ktoré sú prístupné ...

Teória chemickej väzby

Teória chemickej väzby (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Miroslav Medveď, Marek Skoršepa, Šimon Budzák
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0641-2

Teória chemickej väzby vychádzajúca z aplikácie princípov kvantovej mechaniky na molekulové systémy predstavuje dôležitú oblasť modernej chémie. V širšom zmysle nám táto disciplína umožňuje pochopiť a vysvetliť procesy na ...

Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín

Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0856-0

Vysokoškolské skriptá sú venované problematike zhodnotenia toxikologických účinkov chemických prvkov a ich zlúčenín v širokej škále anorganickej i organickej chémie. V skriptách sú objasnené základné súvislosti spojené s ...

Základy laboratórnej techniky a syntéz v organickej chémii

Základy laboratórnej techniky a syntéz v organickej chémii (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Fridrich Gregáň, Marek Skoršepa, Jela Nociarová, Šimon Budzák, Miroslav Melicherčík
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1691-6
Kúpiť teraz za 9,00 €

Cieľom týchto učebných textov je naučiť študentov ovládať základnú laboratórnu techniku, zostavovanie a používanie aparatúr, zvládnuť základné metódy delenia a čistenia organických zlúčenín a ich zmesí. ...

Základy numerickej matematiky pre prírodovedcov

Základy numerickej matematiky pre prírodovedcov (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Iliaš Miroslav, doc. RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0277-3

Cieľom publikácie je čo najviac priblížiť numerické metódy študentom prostredníctvom priložených riešených príkladov v modernom počítačovom prostredí.