RSS RSS print

Študijný program "Environmentálna chémia"

Študijný program Environmentálna chémia je možné študovať ako dennou tak aj externou formou štúdia. Štúdium je akreditované iba na bakalárskom stupni.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Environmentálna chémia – 1. stupeň VŠ štúdia (Bc.)

Garant študijného programu:

doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Miroslav.Medved@umb.sk
Miestnosť:F207 
Telefónne číslo:048 446 7207
Štvrtok: 14:00 - 16:00

Profil absolventa

Absolventi tohto študijného programu nájdu široké uplatnenie u orgánov štátnej správy životného prostredia, v priemyselných závodoch, čistiarňach odpadových vôd, výskumných ústavoch chemických a hygienicko-epidemiologických, aj v školstve.
Absolvent 1. stupňa (Bc.) je schopný samostatne pracovať v oblasti chemickej analýzy, riešiť čiastkové problémy na úseku ochrany životného prostredia, najmä v oblasti odpadového hospodárstva, podieľať sa na zavádzaní environmentálnych princípov riadenia a ekologického využívania prírodných zdrojov.


Spolupracujúce organizácie pri zabezpečení praktických cvičení

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
Slovenský hydrometeorologický ústav, Banská Bystrica
Geologický ústav SAV, Banská Bystrica
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Povodie Hrona Banská Bystrica


Študijný poradca:

Mgr. Barbora Tirčová, PhD. |
Meno:Mgr. Barbora Tirčová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre Forenznú a kriminalistickú chémiu, Katedrový koordinátor v rámci programu Erasmus+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:barbora.tircova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7211
Štvrtok: 13:00 - 15:00, Piatok: 11:00 - 13:00


 

=