RSS RSS print

Študijný program "Aplikovaná chémia a forenzna prax"

Študijný program Aplikovaná chémia a forenzná prax je možné študovať dennou aj externou formou štúdia. Štúdium je realizované v magisterskom stupni štúdia, nadväzujúc nabakalárske štúdium v odbore Forenzná a kriminalistická chémia, prípadne .


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Aplikovaná chémia a forenzna prax – 2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.)

Garant študijného programu za chémiu:

prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. |
Meno:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:jan.kurucz@umb.sk
Miestnosť:7209 
Telefónne číslo:048 446 7209
Utorok: 13:00 - 14:00, Streda: 07:40 - 08:00

Garant študijného programu za vednú oblasť právo: doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Profil absolventa

 Študijný program sa nachádza v prieniku vedných oblastí chémia a právo. Cieľom ich kombinácie je vysokoškolská príprava absolventov pre profesie chemického charakteru vo forenznom kontexte, kde je nutné chemické poznanie integrovať do širšieho právneho rámca, naviac so zohľadnením požiadavky prípustnosti a súladu so zákonom. Znalosť analytických postupov, moderných inštrumentálnych metód a počítačového modelovania zabezpečuje výchovu odborníkov schopných úspešne pôsobiť nielen na úzko špecializovaných pozíciách súdnych znalcov v odbore forenzná chémia, ale zároveň výrazne rozširuje možnosti ich uplatnenia.

Našim cieľom je, aby absolvent študijneho programu Aplikovaná chémia a forenzná prax spĺňal nasledovné: 

 • má vedomosti z jednotlivých častí modernej chémie s dôrazom na časti zodpovedajúce profilácii študijného programu teda analytickú chémiu,
 • je schopný samostatne riešiť náročné teoretické problémy,
 • má dostatočne široký pohľad na filozofické a spoločenské aspekty chémie,
 • vníma podstatu procesu trvalo udržateľného rozvoja,
 • má poznatky z oblasti teórie práva,
 • rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku v súčasnom spoločenskom kontexte,
 • pozná súvislosti právnych odvetví právneho poriadku,
 • má poznatky z teórie a aplikácie právnych noriem s osobitným zreteľom na ich efektívne pôsobenie,
 • má zvládnuté bežné metodiky laboratórnej techniky, je schopný samostatne využívať existujúce experimentálne postupy a navrhovať nové experimentálne metódy,
 • má zvládnuté základy počítačovej chémie a molekulového modelovania, a aplikácie komerčných softvérov,
 • má zvládnuté základy informačných a komunikačných technológií s cieľom spracúvať, uchovávať, poskytovať a získavať vedecké informácie,
 • samostatne a kvalifikovane rieši právne problémy,
 • reflektuje svoju prácu a posudzuje jej kvalitu a efektívnosť,
 • vlastným poznaním tvorivo uplatňuje základné princípy a postuláty právneho poriadku,
 • vie spolupracovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, ekonóm a pod.),
 • vie skúmať príčinné súvislosti a javy jednotlivých právnych disciplín, v závislosti od spoločenských potrieb a záujmov.

 Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti v ŠP Aplikovaná chémia a forenzná prax:

 • spoločenský, ekonomický, právny a jazykový základ,
 • schopnosť komunikovať na kvalifikovanej úrovni s predstaviteľmi iných odborov a s verejnosťou.
 • spôsobilosť spolupracovať a kooperovať ako členovia pracovného tímu,
 • schopnosť získavať a transformovať poznatky zo zahraničia.

Možnosti uplatnenia

Vznik študijného programu Aplikovaná chémia a forenzná prax je iniciovaný rýchlym rozvojom forenzných vied spolu s výraznou spoločenskou objednávkou prepojenia štúdia s praxou. Súčasný trend automatizácie a užívateľsky orientovaných rozhraní spolu s ich rozšírením vo všetkých sférach aplikácie chémie naznačuje, že na trhu práce sú a budú čoraz žiadanejší absolventi, ktorí sa nesústreďujú iba na získavanie dát, ale hlavne na ich analýzu a pochopenie v širších súvislostiach. Kým bakalársky študijný program Forenzná a kriminalistická chémia sa orientuje na prípravu všeobecne vzdelaných chemikov s posilnenou výučbou analytickej chémie a základov práva, predkladaný magisterský stupeň Aplikovaná chémia a forenzná prax tieto znalosti výrazne prehlbuje a rozširuje. Koncepcia ŠP reflektuje na požiadavky praxe vyžadujúcej po odborníkoch okrem znalostí chémie i prehĺbené znalosti z oblasti práva. Konkrétne oblasti uplatnenia zahrňajú špecializované pozície v silových zložkách štátu: Polícia SR, Hasičský a záchranný zbor, Armáda SR, Civilná ochrana. Ďalšie zložky štátnej správy, najmä kontrolné laboratória ako sú zriadené v Úrade verejného zdravotníctva, Štatnej veterinárnej a potravinovej správe a podobne. V neposlednom rade, absolvent tohoto ŠP bude vzdelaným analytickým chemikom, čo mu umožňuje pracovať v laboratóriach/oddeleniach kontroly kvality existujúcich vo veľkom množstve súkromných firiem. 

Študijný poradca:

RNDr. Šimon Budzák, PhD. |
Meno:RNDr. Šimon Budzák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Simon.Budzak@umb.sk
Miestnosť:348 
Telefónne číslo:048 446 7348
Piatok: 11:00 - 13:00

=