RSS RSS print

Študijný odbor "Učiteľstvo akademických predmetov"

Štúdium odboru Učiteľstvo akademických predmetov má na našej fakulte akreditáciu a dlhoročnú tradíciu a mnohí absolventi s aprobáciou chémia sa výborne uplatnili nielen v rezorte školstva. Študovať učiteľstvo chémie je možné v dvoch stupňoch. 1. stupeň, štúdium bakalárske, je 6-semestrové, magisterské štúdium je 4-semestrové. Zvyčajne sa otvárajú rôzne kombinácie s chémiou:

Chémia – Biológia               
Chémia – Fyzika                
Chémia – Geografia           
Chémia – Matematika       
Chémia – Anglický jazyk
Chémia – Technická výchova
Chémia – Informatika
Chémia – Francúzsky jazyk a literatúra
Chémia – Slovenský jazyk a literatúra


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Učiteľstvo chémie – 1. stupeň VŠ štúdia (Bc.)

Garant študijného programu:

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Dekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Jarmila.Kmetova@umb.sk
Miestnosť:7404 
Telefónne číslo:048 446 7404
Štvrtok: 09:00 - 11:00

Profil absolventa

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) v odbore učiteľstvo akademického predmetu Chémia je spôsobilý byť asistentom učiteľa predmetu prislúchajúceho jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah chemických disciplín. Je oboznámený s metodológiou obsahu odboru chémia a základmi didaktiky chémie. Ovláda základné zručnosti chemickej experimentálnej práce, prácu s chemickými látkami vzhľadom na ochranu životného prostredia a bezpečnosť pri práci.

Študijný poradca pre Bc. štúdium:

RNDr. Elena Kupcová, PhD. |
Meno:RNDr. Elena Kupcová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre ŠP Forenzná a kriminalistická chémia 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:elena.kupcova@umb.sk
Miestnosť:208 
Telefónne číslo:048 446 7208
Utorok: 10:00 - 11:30

 


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Učiteľstvo chémie – 2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.)

Garanti študijného programu:

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Dekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Jarmila.Kmetova@umb.sk
Miestnosť:7404 
Telefónne číslo:048 446 7404
Štvrtok: 09:00 - 11:00
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Miroslav.Medved@umb.sk
Miestnosť:F207 
Telefónne číslo:048 446 7207
Štvrtok: 14:00 - 16:00

Profil absolventa

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v odbore učiteľstvo akademického predmetu Chémia je spôsobilý byť učiteľom prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako aj vysokých škôl. Ovláda základný obsah chemických disciplín. Je oboznámený s metodológiou obsahu odboru chémia a didaktika chémie. Dokáže projektovať didaktické zámery chemických vedných disciplín a účely špecializácie. Je schopný participovať na vývoji a príprave metodických materiálov pre výučbu chémie.
Okrem povinných predmetov majú študenti možnosť výberu povinne voliteľných a výberových predmetov ako zo spoločného základu odboru učiteľstva akademických predmetov tak aj ďalších prírodovedných akademických predmetov. Pedagogickú spôsobilosť získavajú študenti v rámci predmetov pedagogicko-psychologickej povahy absolvovanej v spoločnom základe, na didaktických disciplínách predmetu, náčuvovej, priebežnej a súvislej pedagogickej praxi.

Študijný poradca pre Mgr. štúdium:

RNDr. Šimon Budzák, PhD. |
Meno:RNDr. Šimon Budzák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Simon.Budzak@umb.sk
Miestnosť:348 
Telefónne číslo:048 446 7348
Piatok: 11:00 - 13:00


 

=